Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBA05
Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae Lericq 1971
Vegetace letněných rybníků s dvouzubcem paprsčitým

Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této asociace dosahují pokryvnosti nejčastěji 80–100 % a výšky 30–50 cm, někdy však až 200 cm. I přes velkou pokryvnost dominantního dvouzubce paprsčitého (Bidens radiata) a někdy i dalších mohutných jednoletých bylin, např. Persicaria lapathifolia a Ranunculus sceleratus, patří toto společenstvo v rámci třídy Bidentetea tripartitae k druhově bohatším. Počet druhů se pohybuje nejčastěji mezi 8 a 15 na plochách o velikosti 4–25 m². K druhové bohatosti přispívají konkurenčně slabší vlhkomilné jednoletky, jako jsou Carex bohemica, Coleanthus.subtilis, Eleocharis ovata a Potentilla supina; jejich výskyt v ostatních asociacích svazu Bidention tripartitae je méně častý. V porostech této asociace v Německu a Francii se vyskytuje i Corrigiola littoralis, která na naše území zasahuje jen okrajově, a to mimo hlavní oblast výskytu Bidens radiata. Mechové patro chybí nebo je jen slabě vyvinuto. Tvoří je zpravidla druhy rodu Physcomitrium.

Tato vegetace se vyskytuje téměř výhradně na rybnících, velmi vzácně i na sádkách a v přehradních nádržích. Mimo naše území byla zjištěna i na periodicky zaplavovaných místech v nivách velkých řek (Kiesslich et al. 2003, Taran & Tjurin 2006). Optimálně se toto společenstvo vyvíjí na hlubokém, hlinitém, vodou nasyceném bahně. Pod hnědě nebo šedě zbarvenou povrchovou vrstvou substrátu navazuje černě zbarvená sapropelová vrstva sahající i do hloubky několika desítek centimetrů. Substrát je bohatý dusíkem a chudý bázemi; pH zjištěné na našich i zahraničních lokalitách se pohybovalo okolo 4–7 (Schäfer-Guignier 1994, Wisskirchen 1995, Kiesslich et al. 2003, Němcová 2004). Na substrátech o podobných fyzikálních vlastnostech, ale s větším obsahem bazí a případně i lehce rozpustných solí toto společenstvo nahrazuje asociace Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati, na trvale zamokřených substrátech s větším podílem organické hmoty asociace Bidentetum cernuae. Klima v oblastech s častým výskytem této vegetace v Evropě je mírně teplé až chladné a mírně vlhké až vlhké. Společenstvo nezasahuje do oblastí s horkými a suchými léty. Výjimkou jsou vzácné výskyty v říčních nivách, pravděpodobně ovlivněné teplotní inverzí (Kiesslich et al. 2003, Bravencová et al. 2007).

Orig. (Lericq 1971): Corrigolio-Bidentetum radiatae (Corrigolia je tisková chyba, míněn byl druh Corrigiola littoralis)

Syn.: Bidentetum radiatae Royer 1974 prov., Bidentetum radiatae Gogoleva et al. 1987, Bidentetum radiatae Jarolímek et al. 1997, Bidentetum tripartitae Koch 1926 bidentetosum radiatae Hejný 1997

Diagnostické druhy: Alopecurus aequalis, Bidens radiata, B. tripartita, Carex bohemica, Eleocharis ovata. Gnaphalium uliginosum. Oenanthe aquatica. Persicaria lapathifolia. Rorippa palustris. Rumex maritimus

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis, Bidens radiata, Carex bohemica. Oenanthe aquatica. Persicaria lapathifolia. Rorippa palustris. Rumex maritimus

Dominantní druhy: Alopecurus aequalis, Bidens radiata, Callitriche palustris s. l. (převážně C. palustris s. str.), Carex bohemica, Coleanthus subtilis, Eleocharis ovata, Juncus bufonius. Potentilla supina. Rorippa palustris

Formální definice: Bidens radiata pokr. > 50 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MBA05 Corrigiolo littoralis-Bidentetum radiatae Lericq 1971. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 365-368.