Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBB02
Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993
Vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a lebedou rozprostřenou

Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu tohoto společenstva určuje dominantní lebeda hrálovitá širokolistá (Atriplex prostrata subsp. latifolia) a s velkou pokryvností se někdy vyskytuje i Chenopodium glaucum, vzácněji též C. rubrum. Z dalších druhů jsou přítomny Chenopodium album agg. a Tripleurospermum inodorum. Zejména na polopřirozených stanovištích se objevují i druhy obnažených den (např. Juncus bufonius a Persicaria lapathifolia) nebo halofyty (např. Spergularia salina). V porostech této asociace bylo nejčastěji zaznamenáno 7–10 druhů cévnatých rostlin na ploše 4–10 m².

Společenstvo se vyskytuje na silně eutrofizovaných místech, jakými jsou sousedství močůvkových stružek, paty hnojišť, zamokřené sníženiny v polích nebo obnažené plošky půdy v odkalovacích nádržích v čističkách odpadních vod. Během vegetačního období je většina stanovišť periodicky zaplavována. V nejteplejších oblastech, zejména v místech s dřívějším výskytem slanisk, tato vegetace porůstá i obnažená dna rybníků a prohlubně bez vytrvalé vegetace uprostřed halofilních trávníků. Půdy jsou těžké, hlinité až jílovité, s velkým obsahem amonných iontů a solí (Hejný et al. 1979).

Nomen mutatum propositum

Orig. (Poli & J. Tüxen 1960): Bidento-Atriplicetum hastatae .Bidens melanocarpus = B. frondosa. Atriplex hastata = A. prostrata)

Syn.: Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae Gutte 1966 p. p., Chenopodio-Atriplicetum prostratae sensu Hejný et al. 1979 non Br.-Bl. et De Leeuw 1936 corr. Gutermann et Mucina 1993 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Atriplex patula, A. prostrata subsp. latifolia, Chenopodium glaucum

Konstantní druhy: Atriplex patula, A. prostrata subsp. latifolia, Chenopodium album agg., C. glaucum. Polygonum aviculare agg., Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Chenopodium glaucum, C. rubrum. Persicaria lapathifolia, Polygonum aviculare agg., Spergularia salina

Formální definice: Atriplex prostrata subsp. latifolia pokr. > 25 % NOT skup. Aster *pannonicus NOT Atriplex sagittata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. & Lososová Z. (2011): MBB02 Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 376-378.