Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBB03
Chenopodietum ficifolii Hejný in Hejný et al. 1979
Nitrofilní vegetace s merlíkem fíkolistým

Chenopodietum ficifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantním druhem společenstva je merlík fíkolistý (Chenopodium ficifolium). Společně s ním se v porostech vyskytují další vzpřímené letní terofyty (např. Amaranthus retroflexus, Chenopodium album agg., Matricaria recutita, Sonchus asper a Tripleurospermum inodorum), které tvoří vyšší vrstvu bylinného patra. V nižší vrstvě bývají zastoupeny druhy Matricaria discoidea, Poa annua, Viola arvensis aj. Z vytrvalých druhů se často vyskytují např. Artemisia vulgaris, Elytrigia repens, Taraxacum sect. Ruderalia . Trifolium hybridum. V rámci svazu Chenopodion rubri má tato asociace okrajové postavení a tvoří přechod k jednoleté ruderální vegetaci svazu Atriplicion (Hejný et al. 1979, P. Pyšek 1992). Porosty jsou zpravidla rozvolněné a jejich průměrná pokryvnost se pohybuje mezi 40–60 %, výjimečně dosahuje až 100 %. Na ploše 4–10 m² se obvykle vyskytuje 6–15 druhů cévnatých rostlin. Mechorosty zpravidla nejsou přítomny.

Chenopodietum ficifolii roste především na vysychavých okrajích starých hnojišť, silážních jam a na organických půdách skládek. Přirozené porosty vznikaly patrně na periodicky obnažovaných dnech v oblastech slanisk, v současnosti však od nás takové výskyty nejsou známy (Hejný et al. 1979). Někdy se tato vegetace vyskytuje i na rozplavených kupkách hnoje na obnažených písčitých okrajích rybníků. Půdy jsou bohaté amonnými ionty a zamokřené. Zejména organogenní substráty, na kterých se Chenopodietum ficifolii nachází, bývají teplejší a lépe provzdušněné než okolní prostředí. Na obvodu těchto ploch je Chenopodietum ficifolii nahrazováno jinými společenstvy svazu Chenopodion rubri, zejména asociací Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae (P. Pyšek 1981). Popsaná stanoviště jsou hojnější spíš na venkově, ale asociace se může vyskytovat také ve městech (Kopecký 1981).

Orig. (Hejný et al. 1979): Chenopodietum ficifolii

Diagnostické druhy: Atriplex sagittata, Chenopodium ficifolium

Konstantní druhy: Chenopodium album agg., C. ficifolium, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Chenopodium album agg., C. ficifolium, Trifolium repens

Formální definice: Chenopodium ficifolium pokr. > 25 % NOT Chenopodium glaucum pokr. 25 % NOT Chenopodium rubrum pokr. > 25 %

Zdroj: Lososová Z. (2011): MBB03 Chenopodietum ficifolii Hejný in Hejný et al. 1979. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 379-381.