Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MBB04
Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina in Mucina et al. 1993
Vegetace vlhkých půd s merlíkem slanomilným

Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato asociace zahrnuje vegetaci vlhkomilných merlíků a lebed, v níž se nachází merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides). Z dalších vlhkomilných druhů čeledi Chenopodiaceae se častěji vyskytuje Atriplex prostrata subsp. latifolia, někdy i Chenopodium ficifolium, C. glaucum nebo C. rubrum. Běžné jsou i některé další nitrofilní druhy, zejména Echinochloa crus.galli. Na stanovištích s menším obsahem solí nebo kratší dobou zaplavení se objevují i některé vytrvalé fakultativní halofyty, např. Lotus tenuis, druhy rákosin, zejména Bolboschoenus planiculmis, a jednoleté druhy obnažených den, např. Cyperus fuscus a Juncus ranarius. Tyto druhy však nemají velkou pokryvnost. Celková pokryvnost u nás zaznamenaných porostů se pohybovala mezi 30–50 % a celkový počet druhů kolísal mezi 8 a 24 na ploše 4–25 m². V porostech zaznamenaných jižně od našeho území dosahuje Chenopodium chenopodioides větší pokryvnosti než u nás a vyskytuje se v doprovodu širšího spektra halofilních druhů (např. Aster tripolium subsp. pannonicus a Crypsis aculeata), celkové druhové složení se však od našich porostů výrazně neliší (Slavnić 1951, Bouzillé et al. 1984, Mucina in Mucina et al. 1993: 522–549).

U nás bylo toto společenstvo zjištěno pouze na obnažených dnech rybníků a jiných umělých vodních nádrží během letnění nebo přirozeného úbytku vody v suchých létech. Ze zahraničí je uváděno i ze slanisk a periodicky zaplavovaných stanovišť v říčních nivách (Slavnić 1948, 1951, Mucina in Mucina et al. 1993: 522–549). Na našich lokalitách byly porosty Chenopodium chenopodioides pozorovány v nejdéle zamokřených částech obnaženého dna s jílovitým podkladem, zatímco porosty příbuzného druhu C. rubrum se vyvíjely i na rychle vysychajícím písčitém substrátu (Bartoňová & Danihelka, nepubl., Šumberová, nepubl.). Vazba na nepropustné, dlouho zamokřené substráty je pro toto společenstvo uváděna i ze zahraničí (Slavnić 1948, 1951). Půdy jsou bohaté dusíkem a většinou v různé míře zasolené; ke stupni zasolení, který závisí na typu stanoviště, je C. chenopodioides dosti tolerantní. Na březích řek a dnech sladkovodních nádrží bývá zasolení substrátu jen mírné (Slavnić 1948, 1951), zatímco v komplexech slanisk je obsah rozpustných solí v půdě velký a půdním typem je solončak (Mucina in Mucina et al. 1993: 522–549). Tato vegetace se vyskytuje hlavně v územích s teplými a suchými léty. U nás byla zaznamenána jen v oblastech s recentním nebo historickým výskytem slanisk na jižní Moravě.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Slavnić 1948): Acocijacija Chenopodium-Atriplex salina Slavnić 1939 (Atriplex hastata f. salina. A. hastata = A. prostrata. Chenopodium crassifolium var. Degenianum = C. chenopodioides. C. glaucum)

Diagnostické druhy: Atriplex prostrata subsp. latifolia, Chenopodium chenopodioides, Echinochloa crus-galli

Konstantní druhy: Alopecurus aequalis, Atriplex prostrata subsp. latifolia, Bolboschoenus maritimus s. l. (převážně B. planiculmis), Chenopodium ficifolium. C. glaucum, C. chenopodioides, Cirsium arvense. Conyza canadensis. Cyperus fuscus, Echinochloa crus-galli, Epilobium tetragonum agg., Juncus articulatus. J. ranarius. Lotus tenuis. Medicago lupulina. Melilotus dentatus. Myosoton aquaticum. Oenanthe aquatica. Persicaria lapathifolia. Phragmites australis. Plantago major. Potentilla supina. Ranunculus sceleratus. Rumex maritimus. Sonchus arvensis. Trifolium hybridum. Tripleurospermum inodorum. Veronica anagallis-aquatica

Dominantní druhy: –

Formální definice: Chenopodium chenopodioides pokr. > 5 % NOT Persicaria lapathifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MBB04 Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 381-384.