Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCA09
Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011
Rákosiny s orobincem stříbrošedým

Typhetum shuttleworthii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Strukturu společenstva určuje dominantní orobinec stříbrošedý (Typha shuttleworthii), který vytváří zpravidla nepříliš rozsáhlé porosty o pokryvnosti kolem 90 %. Vzhled porostů je podobný jako u asociace Typhetum latifoliae, Typha latifolia je však mohutnější než T. shuttleworthii. Listy druhu T. shuttleworthii jsou žlutozelené až živě zelené, zatímco T. latifolia má listy nasivělé. Samičí palice T. shuttleworthii jsou zprvu světle hnědé až tmavohnědé, za úplné zralosti stříbřité, čímž lze plodné porosty tohoto vzácného orobince dobře odlišit od běžnějších rákosin s dominantní T. latifolia, která má palice černohnědě zbarvené (Fajmon 2005). Vedle dominantní T. shuttleworthii se ve společenstvu častěji vyskytují některé druhy mokřadních luk a jiných typů vegetace rákosin a vysokých ostřic, např. Agrostis canina, Galium palustre agg., Juncus effusus a Lycopus europaeus. Počet druhů cévnatých rostlin ve fytocenologických snímcích zaznamenaných na našem území kolísal mezi 5 a 7 na ploše o velikosti 16 m². Mechové patro nebylo v těchto snímcích přítomno.

Tato vegetace osídluje mělké okraje rybníků a jiných vodních nádrží, mokřiny uprostřed vlhkých luk, bažiny a tůně v říčních aluviích, příkopy a říční náplavy (Nedelcu et al. 1979, Hlaváček 2001, 2009, Vreš et al. 2001, Fajmon 2005, Bartošová et al. 2008, Grulich 2009, Tomović et al. 2009). Stanoviště jsou zpravidla mezotrofní až přirozeně eutrofní, osluněná až mírně zastíněná. Společenstvo se vyskytuje hlavně na jílovitých nebo hlinitých až hlinitopísčitých substrátech, které jsou zaplavené mělkou vodou nebo po většinu roku zamokřené (Nedelcu et al. 1979, Vreš et al. 2001, Fajmon 2005). Chemické analýzy substrátu z našeho území nejsou k dispozici, podle rozšíření společenstva u nás i v zahraničí je však zřetelná vazba na vápnité půdy. To potvrzují i publikované údaje o chemismu substrátu na jedné lokalitě v Rumunsku (Nedelcu et al. 1979), kde byl zjištěn velký obsah dusičnanů, fosforu, karbonátů a vápníku. Půdní reakce se pohybovala v rozsahu pH 6,2–7,1. Vreš et al. (2001) uvádějí ze Slovinska půdní pH převážně 5,9–7,8, výjimečně 4,0, a středně velký obsah dusíku a fosforu. U nás byl výskyt druhu Typha shuttleworthii zjištěn většinou v chladnějších a vlhčích pahorkatinách.

Syn.: Typhetum shuttleworthii von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum), Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. 1979 (§ 5)

Diagnostické druhy: Typha shuttleworthii

Konstantní druhy: Agrostis canina. Juncus effusus, Typha shuttleworthii

Dominantní druhy: Typha shuttleworthii

Formální definice: Typha shuttleworthii pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MCA09 Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 424-426.