Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCC01
Oenanthetum aquaticae Soó ex Nedelcu 1973
Vegetace bažin s haluchou vodní

Oenanthetum aquaticae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech dominuje mohutná, bohatě rozvětvená, jednoletá až dvouletá miříkovitá bylina halucha vodní (Oenanthe aquatica). Vyznačuje se až několik centimetrů silnými dutými stonky a listy členěnými v úzké, na zaplavených rostlinách niťovité úkrojky. Početná květenství drobných bílých květů dodávají porostům ve druhé polovině léta nápadný aspekt. Porosty dosahují nejčastěji výšky 40–100 cm, vzácněji i přes 2 m, a celkové pokryvnosti 80–100 %. Oenanthe aquatica produkuje v příznivých podmínkách velké množství biomasy, např. u dvouletých rostlin z rybníčku v údolí Alochu u Valtic na jižní Moravě byla zjištěna hmotnost sušiny až 1368 g.m–2 (Hroudová et al. 1992). Porosty s pokryvností dominanty pod 75 % jsou zpravidla druhově bohatší a obsahují okolo 15 druhů na ploše 4–25 m². Jde především o vegetaci na obnažených dnech v hlubších částech rybníků. Oenanthe aquatica zde klíčí ze semen společně s vlhkomilnými jednoletými druhy tříd Isoëto-Nano-JunceteaBidentetea tripartitae (např. Alopecurus aequalis, Carex bohemica, Persicaria lapathifoliaRumex maritimus), které v pozdějších stadiích vývoje tvoří nižší vrstvu porostů. Porosty v mělké vodě nebo krátce po jejím opadnutí bývají druhově chudší a čítají zpravidla kolem 5–7 druhů na ploše 4–25 m². Vedle dominanty se, někdy i se značnou pokryvností, uplatňují hlavně pleustofyty (např. Lemna minorL. trisulca) a druhy z jiných typů rákosin (např. Carex vesicaria, Equisetum fluviatile. Glyceria fluitans a G. maxima). Mechové patro bývá vyvinuto jen v některých porostech na obnažených dnech rybníků a jeho pokryvnost jen zřídka přesahuje 5 %. Vyskytují se v něm druhy s krátkým životním cyklem, např. Physcomitrium pyriforme.

Tato vegetace se u nás vyskytuje hlavně v rybnících a stojatých aluviálních vodách, vzácně byla doložena i z příkopů a struh spojujících rybníky. Velmi častá je na obnažených, mokrých nebo vlhkých, případně jen velmi mělce (do 5 cm) zaplavených substrátech. Společenstvo se však může běžně vyskytovat i ve vodě hluboké 40–60 cm, někdy i v hloubkách až 1 m (Hroudová et al. 1992). Oenanthe aquatica se ze všech dominant svazu Eleocharito-Sagittarion váže na nejširší spektrum různých substrátů: osídluje většinou hlinitý nebo jílovitý substrát, optimum má na stanovištích s hlubokou vrstvou černého organického bahna na povrchu, většinou v sedimentární zóně rybníků (Nováček 1937, Neuhäusl 1959, Hejný 1980). Vyskytuje se ale i na hrubozrnných písčitých substrátech (Jílek 1956, Kopecký 1963). Půdní reakce se pohybuje od kyselé po bazickou, nejčastější v rozmezí pH 5–7 (Hroudová et al. 1992). Podklad je obvykle bohatý dusíkem, uhlíkem a minerálními živinami, kvůli anaerobním poměrům v organických sedimentech je však značná část dusíku vázána v nerozložené organické hmotě na povrchu substrátu nebo v amonných sloučeninách (Hroudová et al. 1992, Hanáková & Duchoslav 2002, 2003a). Společenstvo snáší i mírné zasolení, takže se někdy vyskytuje v nejhlubších částech mokřadních komplexů s halofilními rákosinami. Stanoviště jsou plně osluněná nebo mírně zastíněná, chráněná před větrem. Výskyt této vegetace se váže na oblasti s mírně teplým a mírně vlhkým klimatem. V teplých a suchých oblastech, např. v panonské oblasti, Středomoří a kontinentálně laděných částech Asie, ji nahrazuje asociace Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae; u nás se v Polabí a na jižní a střední Moravě vyskytují obě tyto asociace.

Orig. (Nedelcu 1973): Oenanthetum aquaticae (von Soó 1927) Eggler 1933

Syn.: Oenanthetum aquaticae von Soó 1927 (§ 2b, nomen nudum), Oenanthetum aquaticae Eggler 1933 (§ 2b, nomen nudum), Glycerio fluitantis-Oenanthetum aquaticae Hejný 1948 ms. (§ 1)

Diagnostické druhy: Oenanthe aquatica, Rumex maritimus

Konstantní druhy: Oenanthe aquatica, Rumex maritimus

Dominantní druhy: Alopecurus aequalis. Carex bohemica. Lemna minor, Oenanthe aquatica, Persicaria lapathifolia. Rumex maritimus

Formální definice: Oenanthe aquatica pokr. > 25 % NOT Alisma gramineum pokr. > 25 % NOT Bidens cernua pokr. > 50 NOT Bidens radiata pokr. > 50 % NOT Carex acuta pokr. > 50 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Rorippa amphibia pokr. > 25 % NOT Sagittaria sagittifolia pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. & Hroudová Z. (2011): MCC01 Oenanthetum aquaticae Soó ex Nedelcu 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 444-448.