Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCC07
Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984
Mokřadní vegetace s žabníkem jitrocelovým

Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje nízké porosty s dominantním žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica). Hlavní vrstvu porostu tvoří růžice široce vejčitých, masitých listů dominantního druhu, které dosahují výšky nejčastěji v rozmezí 20–30 cm, v hlubší vodě až 100 cm. Květonosné lodyhy výrazně převyšují listové růžice, avšak mají jen zanedbatelnou pokryvnost. Zpravidla jde o druhově chudé až středně bohaté porosty s 5–10 druhy cévnatých rostlin na ploše 4–25 m², někdy o monocenózy. Pokryvnost dominanty dosahuje až 90 %, ale při hlubším zaplavení zpravidla nebývá větší než 30 %. Spektrum průvodních druhů závisí na pokryvnosti dominanty a charakteru stanoviště. V mělce zaplavených porostech jsou časté některé vodní makrofyty (např. Chara spp. a Lemna minor) a obojživelné druhy (např. Callitriche palustris a Eleocharis acicularis). Mokrý obnažený substrát v mezerách mezi trsy žabníku osídlují nízké jednoleté druhy, např. Elatine triandra a Peplis portula. Na stanovištích bohatších živinami se často vyskytují vzrůstově vyšší vytrvalé i jednoleté mokřadní druhy, např. Bidens cernua, B. radiata, Leersia oryzoides a Ranunculus sceleratus. Mohou dosahovat velké pokryvnosti a tvořit výraznou porostní vrstvu. Mechové patro většinou chybí; častěji se vyskytuje pouze v porostech na obnaženém substrátu. Tvoří je specializované mechorosty s krátkým životním cyklem, zejména Physcomitrium pyriforme.

Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae osídluje mělké mokřady, jako jsou mrtvá ramena a aluviální tůně, okraje rybníků a přehradních nádrží, okolí stružek na dnech letněných rybníků a sádek a příkopy. Může se vyskytovat na plně osluněných i mírně zastíněných stanovištích. Upřednostňuje jemnozrnné substráty, hlavně jílovité nebo hlinité bahno, v povrchové vrstvě často s vrstvou sapropelu hlubokou až 30 cm. Může se vyskytovat na mezotrofních i silně eutrofních stanovištích, a to jak na obnaženém mokrém substrátu, tak ve vodě o hloubce až 50 cm, dočasně i více. Nejlépe vyvinuté bývají porosty na živinami bohatém organickém bahně o slabě kyselé až neutrální půdní reakci a malém obsahu vápníku, které je nasycené vodou nebo mělce zaplavené (Hejný 1960). Alisma plantago-aquatica je druh dosti citlivý k vyschnutí substrátu, proto má tato vegetace u nás optimum výskytu v mírně teplých oblastech bohatých na srážky. V teplých a suchých oblastech, např. na jižní Moravě, se společenstvo omezuje na stanoviště, která ani v létě zcela nevysychají, např. na okraje kanálů a hlubší tůně v říčních nivách nebo lesní rybníčky. V mělkých periodických tůních uprostřed polí nebo luk bývá Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae nahrazeno asociací Alismatetum lanceolati, která je lépe přizpůsobena kontinentálnímu klimatu. Naopak chladnější klima vyšších poloh výskyt asociace Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae příliš neomezuje.

Orig. (Bolbrinker 1984): Alopecuro-Alismetum plantago-aquaticae ass. nov. (Alopecurus aequalis, A. geniculatus)

Syn.: Scirpetum maritimi Tüxen 1937 alismatetosum plantaginis-aquaticae Slavnić 1948, Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae (Slavnić 1948) Hejný in Dykyjová et Květ 1978 (fantom)

Diagnostické druhy: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis

Konstantní druhy: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis

Dominantní druhy: Alisma plantago-aquatica

Formální definice: Alisma plantago-aquatica pokr. > 25 % NOT Alisma lanceolatum pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus yagara pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Nymphaea candida pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 25 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MCC07 Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 469-472.