Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCC09
Batrachio circinati-Alismatetum graminei Hejný in Dykyjová et Květ 1978
Mokřadní vegetace s žabníkem trávolistým

Batrachio circinati-Alismatetum graminei

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantou tohoto druhově poměrně chudého společenstva je žabník trávolistý (Alisma gramineum). Ten se v závislosti na hloubce vody vyskytuje buď v emerzní formě s dlouze řapíkatými listy s úzce eliptickou čepelí, které jsou spolu s květenstvím vynořeny nad hladinu, nebo v submerzní formě s měkkými úzkými listy, jež kvete pod vodou. Mezi oběma formami existují přechody, které mají oba typy listů. Ve společenstvu zaplaveného litorálu bývají kromě žabníku přítomny různé druhy vodních makrofytů, např. Batrachium circinatum, B. trichophyllum, Chara fragilis, Potamogeton natans a Zannichellia palustris. Při obnažení dna tvoří Alisma gramineum terestrickou formu, která většinou bohatě kvete a tvoří porosty spolu s druhy obnažených den, zejména Alopecurus aequalis, Bidens spp., Callitriche palustris, Eleocharis acicularis a E. ovata. Někdy bývají s malou pokryvností přítomny i další druhy svazu Eleocharito-Sagittarion, např. Alisma plantago-aquatica a Sagittaria sagittifolia. Porosty této asociace jsou většinou rozvolněné: jejich pokryvnost kolísá nejčastěji v rozmezí 25–60 %. Počet druhů cévnatých rostlin se pohybuje zpravidla v rozmezí 4–9 na ploše 4–50 m². Mechové patro nebylo u nás v této vegetaci zaznamenáno.

Asociace Batrachio-Alismatetum graminei je vázána na mělké stojaté vody, zejména malé rybníky s kolísající vodní hladinou, někdy se vyskytuje i v rybích sádkách. Optimálně se rozvíjí v litorálu při poklesu vodní hladiny na 5–50 cm, především na stanovištích s hlinitým až jílovitým, vzácněji písčitým substrátem. Stanoviště jsou zpravidla osluněná. Společenstvo se vyskytuje většinou v oblastech s minerálně bohatým vápnitým podložím, např. na slínech. Výjimkou je Třeboňsko, kde výskyt zřejmě souvisí s vápněním rybníků (Hroudová et al. 2004). Rovněž na jižní Moravě se společenstvo vyskytuje v územích s podložím tvořeným nevápnitými sedimenty, často v lesních mokřadech, které jsou zde však vzácné a maloplošné. Kombinace teplého klimatu a minerálně bohatých až zasolených půd druhu Alisma gramineum nevyhovuje; jeho společenstvo je v těchto podmínkách nahrazeno asociací Alismatetum lanceolati. Zatímco ta je vázána na teplé oblasti s kontinentálním klimatem, Batrachio-Alismatetum graminei má optimum v mírně teplých oblastech s dostatkem srážek.

Orig. (Hejný & Husák in Dykyjová & Květ 1978: 23–64): Batrachio circinati-Alismatetum graminei Hejný

Syn.: Vergesellschaftung von Alisma gramineum Kallen 1994, Eleocharito acicularis-Alismatetum graminei (Kallen 1994) Passarge 1999

Diagnostické druhy: Alisma gramineum, Batrachium circinatum. B. trichophyllum. Chara globularis, Elatine hydropiper

Konstantní druhy: Alisma gramineum

Dominantní druhy: Alisma gramineum, Alopecurus aequalis, Batrachium circinatum, Carex bohemica. Oenanthe aquatica. Potamogeton pectinatus. P. pusillus agg. (P. pusillus s. str.)

Formální definice: Alisma gramineum pokr. > 10 % NOT Agrostis stolonifera pokr. > 25 % NOT Bolboschoenus maritimus s. l. pokr. > 25 % NOT Equisetum fluviatile pokr. > 25 % NOT Potamogeton gramineus pokr. > 50 % NOT Typha latifolia pokr. > 10 %

Zdroj: Hroudová Z. & Šumberová K. (2011): MCC09 Batrachio circinati-Alismatetum graminei Hejný in Dykyjová et Květ 1978. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 474-477.