Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCC10
Butometum umbellati Philippi 1973
Mokřadní vegetace se šmelem okoličnatým

Butometum umbellati

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo zahrnuje druhově chudé porosty s dominantním šmelem okoličnatým (Butomus umbellatus), často s přimíšenými dalšími druhy společenstev svazu Eleocharito-Sagittarion .Alisma.lanceolatum. A. plantago-aquatica, Eleocharis palustris. Oenanthe aquatica . Sagittaria sagittifolia). V závislosti na výšce vodní hladiny mohou být dále přítomny buď jednoleté, nebo krátce vytrvalé druhy obnažených den (např. Alopecurus aequalis, Bidens spp., Persicaria hydropiper a Rorippa.palustris), nebo vodní makrofyty tříd Lemnetea a Potametea (např. Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis. Lemna gibba, L. minor, Nuphar lutea, Potamogeton natans, P. pectinatus a Spirodela polyrhiza). Pravidelný je i výskyt obojživelných druhů, jako jsou Callitriche palustris a Eleocharis acicularis. Počet druhů cévnatých rostlin se zpravidla pohybuje v rozmezí 3–6 na plochách o velikosti 4–25 m². Porosty v mělkých stojatých vodách bývají druhově bohatší a obsahují 10 druhů i více. Mechové patro bylo v této vegetaci pozorováno jen velmi vzácně; může být tvořeno například játrovkou Riccia cavernosa.

Stanoviště jsou dvojího typu: mělké stojaté vody, jako jsou rybníky, rybí sádky a přehradní nádrže, a toky, např. malé říčky, potoky a klidné zátoky větších řek. Butomus umbellatus je někdy považován za druh doprovázející vodní toky (Slavík 1977a) a jeho rozšíření v České republice tomu do značné míry odpovídá (Hroudová & Zákravský 1993). Při současném stupni regulace a zpevnění břehů většiny řek se však vyskytuje převážně jako jednotlivé trsy vtroušené v pobřežní vegetaci, nikoli v rozsáhlejších porostech. Šmel je světlomilný druh, který v zástinu vrb nebo jiných dřevin zůstává sterilní a později mizí. Společenstvo je vázáno zejména na termofytikum, vyskytuje se však i v mezofytiku, např. v jihočeských rybničních pánvích v nadmořské výšce okolo 400 m. Nejvýše bylo zaznamenáno v 550 m n. m. u obce Ježená na Jihlavsku (Rydlo, nepubl.), fragmentárně vyvinuté porosty jsou však známy ještě v 680 m n. m. u Horních Tašovic v západních Čechách (Hroudová & Zákravský 1994). Butometum umbellati má podobnou vazbu na stanoviště jako Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi, avšak méně vyhraněnou: v nejteplejších oblastech České republiky, především na jižní Moravě, převažuje výskyt v tocích, říčních ramenech a na dalších stanovištích sycených říční vodou. Pro jihočeské pánve je naopak typický výskyt v rybnících, případně v sádkách. V tekoucích vodách se zde společenstvo vyskytuje vzácně, a to hlavně v mělkých stokách, které bezprostředně navazují na výskyty ve vodních nádržích. Nachází se na hlinitých nebo jílovitých substrátech, často s vrstvou organického bahna. Na březích řek úlomky oddenků často zakořeňují ve spárách mezi kameny. Půda se vyznačuje poměrně širokým rozmezím pH (4,9–8,0), velkým obsahem uhlíku a celkového dusíku, což odpovídá sapropelovým půdám, vysokým obsahem síranových iontů, ale nepříliš vysokým obsahem alkalických kationtů (Hroudová & Zákravský 1994). Butomus umbellatus se vyskytuje ve dvou cytotypech, lišících se ekologicky, což se promítá i do celkově širokého rozmezí půdního chemismu jeho společenstva. Diploidní cytotyp převládá na kyselých, živinami chudých půdách s velkým obsahem humusu, zatímco triploidní cytotyp se vyskytuje na živinami bohatších půdách v obhospodařovaných rybnících a v říčních nivách s minerálně bohatším podkladem (Hroudová & Zákravský 1993).

Orig. (Philippi 1973): Butometum umbellati Konczak 1968

Syn.: Butomus umbellatus-Gesellschaft Konczak 1968 (§ 3c)

Diagnostické druhy: Butomus umbellatus

Konstantní druhy: Butomus umbellatus, Lemna minor

Dominantní druhy: Butomus umbellatus

Formální definice: Butomus umbellatus pokr. > 25 % NOT Phragmites australis pokr. > 25 % NOT Sparganium emersum pokr. > 50 % NOT Sparganium erectum pokr. > 25 % NOT Typha latifolia pokr. > 25 %

Zdroj: Hroudová Z. & Šumberová K. (2011): MCC10 Butometum umbellati Philippi 1973. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 477-480.