Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCC12
Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudová et al. 2009
Vegetace dočasně zaplavovaných prohlubní s kamyšníky

Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je tvořeno dominantním kamyšníkem polním (Bolboschoenus planiculmis) nebo kamyšníkem širokoplodým (B. laticarpus) a některými dalšími vysokými bylinami. Nižší vrstvu porostů tvoří jednak plevele, jednak efemérní druhy obnažených den. Podle stupně zamokření a trvání záplavy v zamokřených prohlubních převládají buď druhy typické pro obnažená dna (např. Bidens spp., Juncus bufonius. Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, Plantago uliginosa a Rorippa palustris) a vytrvalé mokřadní druhy (Lythrum salicaria, Persicaria amphibia a Typha spp.), nebo jsou více zastoupeny polní plevele (Echinochloa crus-galli, Mentha arvensis. Polygonum.aviculare, Rumex crispus. Tripleurospermum inodorum aj.). Celková pokryvnost se může lišit podle rychlosti a doby vysychání půdy; při déletrvajícím zaplavení a následném letním vyschnutí zůstává větší část půdy nezarostlá, zatímco při postupném vysychání od jara se vyvíjejí hustší porosty. Porosty této asociace patří v rámci třídy Phragmito.Magno-Caricetea k druhově nejbohatším: vyskytuje se v nich nejčastěji 10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 9–25 m². Mechové patro nebylo v analyzovaných snímcích společenstva zaznamenáno.

Společenstvo osídluje terénní sníženiny, v nichž na jaře stojí voda, zatímco v létě postupně vysychají. Nejčastěji jsou to prohlubně v polích, zejména na těžkých, málo propustných půdách. Společenstvo se vyskytuje v různých polních kulturách, zejména v širokořádkových plodinách (kukuřici a slunečnici) nebo v zavlažovaných kulturách zeleniny, naopak v pícninách bývá potlačeno konkurencí plodiny. Kromě toho se nalézá i v dalších typech narušovaných stanovišť, zejména v podmáčených prohlubních na loukách, v okolí vodních nádrží, u cest, na úhorech nebo v opuštěných pískovnách.

Orig. (Hroudová et al. 2009): Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudová et al. 2009

Diagnostické druhy: Bolboschoenus laticarpus, B. planiculmis, Centaurium pulchellum. Echinochloa crus-galli. Plantago uliginosa. Rumex crispus. Tripleurospermum inodorum

Konstantní druhy: Bolboschoenus laticarpus. B. planiculmis. Cirsium arvense. Echinochloa crus-galli. Plantago uliginosa. Polygonum aviculare agg., Rumex crispus, Tripleurospermum inodorum

Dominantní druhy: Bolboschoenus laticarpus, B. planiculmis, Lolium perenne. Plantago uliginosa. Ranunculus repens

Formální definice: (Bolboschoenus planiculmis pokr. > 25 % OR Bolboschoenus laticarpus pokr. > 25 %) AND (skup. Atriplex sagittata OR skup. Cirsium arvense OR skup. Mentha arvensis OR skup. Setaria pumila)

Zdroj: Hroudová Z. (2011): MCC12 Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis Hroudová et al. 2009. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 484-487.