Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCD01
Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961
Poříční rákosiny s chrasticí rákosovitou

Rorippo-Phalaridetum arundinaceae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech asociace Rorippo-Phalaridetum dominuje vysoká tráva chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), kterou běžně doprovázejí vytrvalé druhy vlhkých luk (např. Alopecurus pratensis. Poa palustris. P. trivialis. Symphytum officinale) a ruderální druhy mírně vlhkých až mezických stanovišť (např. Aegopodium podagraria. Anthriscus sylvestris. Bidens frondosa. Ranunculus repens. Rumex obtusifolius a Urtica dioica). Tyto ruderální druhy, které vyžadují během vegetačního období dlouhodobý pokles hladiny vody hlouběji pod povrch půdy, odlišují asociaci Rorippo-Phalaridetum od chrasticových porostů asociace Phalaridetum arundinaceae, které jsou typické pro břehy stojatých vod a široké nivy nížinných toků. V asociaci Rorippo-Phalaridetum má dílčí ekologické optimum druh Myosoton aquaticum a do jisté míry také Barbarea vulgaris. Rumex aquaticus . Scrophularia umbrosa, které jsou však v této vegetaci vzácné. Na rozdíl od asociace Phalaridetum arundinaceae se zde vyskytují také druhy vlhkých až mezických lesů, jako jsou Lamium maculatum a Scrophularia nodosa. Naopak druhy rodu Rorippa, které daly této asociaci jméno, se vyskytují zde i v asociaci Phalaridetum arundinaceae. Porosty asociace Rorippo-Phalaridetum jsou často druhově bohatší než porosty asociace Phalaridetum arundinaceae, mohou však být i velmi chudé. Vyskytuje se v nich nejčastěji 5–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro je vyvinuto jen vzácně s velmi malou pokryvností.

Rorippo-Phalaridetum tvoří porosty na březích tekoucích vod, zejména na středních tocích řek, kde může osídlovat také štěrkové a písčité lavice vytvářející se přímo v řečišti. Jde o společenstvo vázané na dynamická stanoviště ovlivněná erozně-akumulačními procesy probíhajícími na středních tocích řek. Na rozdíl od stanovišť asociace Phalaridetum arundinaceae je hladina vody po většinu roku pod povrchem půdy. Přesto dochází k záplavám, které zpravidla vznikají náhle, trvají jen několik dní a rychle ustupují. Těchto krátkých záplav se může vyskytnout i několik v průběhu roku a porosty chrastice jsou při nich přímo vystaveny účinkům vodního proudu. Při záplavách dochází jednak k odnosu substrátu a obnažování jeho povrchu, jednak vznikají nové náplavy. Substrát je tvořen převážně hrubozrnným štěrkem nebo pískem a obsahuje málo humusu. Ve vzorku půdy z nivy Berounky bylo zjištěno pH 6,3 (Blažková & T. Kučera in Kolbek et al. 1999: 112–207). V období mezi záplavami může hladina vody klesnout i hlouběji než 1 m pod povrch substrátu, který je díky tomu dobře provzdušněný a relativně suchý (Kopecký 1966). Vzácněji se může Rorippo-Phalaridetum vyskytovat i v nivách velkých nížinných toků nebo u stojatých vod, kde je však vázáno na stanoviště s hlouběji poklesající hladinou vody, která jsou mechanicky narušována, ať už v důsledku přirozených hydrologických procesů, nebo činností člověka. V zonaci pobřežní vegetace vodních toků navazuje na straně směrem k říčnímu korytu asociace Rorippo-Phalaridetum přímo na zaplavené části říčního koryta nebo na porosty s jednoletými nitrofilními druhy, jako jsou Chenopodium rubrum. Persicaria lapathifolia a druhy rodu Rorippa, které se vyskytují na nedávno vzniklých a často zaplavovaných říčních náplavech. Na straně odvrácené od říčního toku pak na chrasticové porosty navazují v přirozené zonaci nivy vrbové křoviny nebo údolní olšiny, v některých oblastech případně také ostřicové porosty asociace Caricetum buekii a v podhorských a horských oblastech devětsilové porosty asociace Petasitetum hybridi (Kopecký 1961, 1966). Podél toků, na jejichž březích se vyskytují i porosty Carex buekii, je Rorippo-Phalaridetum vázáno spíše na nárazové břehy meandrů, zatímco Caricetum buekii může přímo sousedit s vodním tokem na protilehlých nánosových březích.

Orig. (Kopecký 1961): Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1960 (Rorippa amphibia. R. terrestris = R. ×armoracioides. R. islandica = R. palustris. R. silvestris = R. sylvestris)

Syn.: Chaerophyllo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký & Hejný 1965 prov.

Diagnostické druhy: Myosoton aquaticum. Phalaris arundinacea

Konstantní druhy: Myosoton aquaticum, Phalaris arundinacea, Poa palustris. Symphytum officinale. Urtica dioica

Dominantní druhy: Phalaris arundinacea, Urtica dioica

Formální definice: Phalaris arundinacea pokr. > 25 % AND (skup. Bidens frondosa OR skup. Cirsium oleraceum OR skup. Urtica dioica)

Zdroj: Chytrý M. (2011): MCD01 Rorippo-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 488-491.