Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCD03
Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae Pawłowski et Walas 1949
Vegetace štěrkových říčních náplavů s třtinou pobřežní

Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V porostech dominuje třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), která tvoří husté, asi 1 m vysoké porosty. Jako kodominanta se může vyskytovat chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Dále se v porostech vyskytují druhy rákosin a ostřicových porostů (např. Lycopus europaeus. Mentha aquatica. Myosotis palustris agg., Poa palustris a Scirpus sylvaticus), mezofilní až vlhkomilné ruderální druhy (např. Aegopodium podagraria. Mentha longifolia. Ranunculus repens . Rumex obtusifolius). Na Ostravici do porostů zasahuje také Petasites kablikianus. V porostech se vyskytuje zpravidla 5–15 druhů na ploše 16–25 m². Mechové patro zpravidla chybí, ale pokud se vyskytuje, má jen malou pokryvnost.

Tussilagini-Calamagrostietum pseudophragmitae porůstá štěrkové a štěrkopískové náplavy v řečišti nebo na březích divočících podhorských řek na místech, která leží nad úrovní nebo v úrovni průměrné roční výšky vodní hladiny. Častější je v těch úsecích toků, kde se náhle zpomaluje spád toku a řeka vytéká z úzkého údolí do širokého rovinatého aluvia. Zde se rychle zpomaluje průtok a řeka ukládá hrubozrnné sedimenty v širokém aluviu, ve kterém volně meandruje a vytváří víceramenné koryto s četnými ostrůvky (Kopecký 1969b). Pro tato stanoviště jsou charakteristické záplavy doprovázené účinky silného vodního proudu, který způsobuje erozi existujících sedimentů a jejich akumulaci na jiných místech v řečišti. V širokém aluviu však není rozdíl mezi nejnižšími a nejvyššími vodními stavy tak velký jako v úzkých údolních aluviích. Řeka po většinu roku protéká korytem zaklesnutým hluboko do štěrkových náplavů, jejichž povrch je suchý a půda dobře provzdušněná. Porosty jsou rovněž méně zastíněné než pobřežní porosty v úzkých údolích. Často se vyskytují v kontaktu s asociací Rorippo-Phalaridetum arundinaceae a devětsilovými porosty svazu Petasition hybridi.

Orig. (Pawłowski & Walas 1949): Tussilagineto-Pseudophragmitetum Pawł. et Wal., Association à Tussilago farfara – et Calamagrostis pseudophragmites

Syn.: Calamagrostietum pseudophragmitae Beldie 1967, Calamagrostietum pseudophragmitae Kopecký 1968

Diagnostické druhy: Calamagrostis pseudophragmites, Mentha longifolia, Petasites kablikianus, Poa palustris

Konstantní druhy: Calamagrostis pseudophragmites, Mentha longifolia. Myosotis palustris agg., Petasites kablikianus. Phalaris arundinacea. Poa palustris. Ranunculus repens

Dominantní druhy: Calamagrostis pseudophragmites, Phalaris arundinacea

Formální definice: Calamagrostis pseudophragmites pokr. > 5 %

Zdroj: Chytrý M. (2011): MCD03 Tussilagini farfarae-Calamagrostietum pseudophragmitae Pawłowski et Walas 1949. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 493-495.