Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCE03
Beruletum erectae Roll 1938
Mokřadní vegetace s potočníkem vzpřímeným

Beruletum erectae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Beruletum erectae zpravidla tvoří hustě a stejnoměrně zapojené porosty o ploše až přes 100 m². Jejich vzhled je určen dominantním druhem potočníkem vzpřímeným (Berula erecta), jehož klonální populace se místy mohou prolínat s populacemi dalších bazifilních druhů, jako jsou Mentha aquatica. Nasturtium officinale. Scrophularia umbrosa a Veronica anagallis-aquatica. Struktura těchto porostů je dána schopností potočníku i většiny ostatních jmenovaných druhů citlivě reagovat na rychlost proudu tvorbou ponořených, vzplývavých nebo emerzních růstových forem. V závislosti na místních vlhkostních poměrech jsou porosty doplňovány dalšími druhy. V proudících vodách bývají přítomny některé druhy rodů Callitriche a Potamogeton. Pravidelnou součástí litorálních a suchozemských porostů jsou eutrofní druhy mokřadní a pobřežní vegetace (např. Calystegia sepium. Glyceria maxima. Myosotis palustris agg. a Phalaris arundinacea), vytrvalé ruderální druhy narušovaných půd (např. Epilobium hirsutum. E. roseum. Poa trivialis. Ranunculus repens . Rumex conglomeratus) a jednoleté nitrofilní byliny (např. Bidens tripartita . Persicaria hydropiper). Méně častý je výskyt bazifilních druhů Carex paniculata. Epilobium parviflorum. Glyceria notata. Hypericum tetrapterum a Mentha longifolia. Vzácněji je vytvořeno i mechové patro, v němž se často uplatňují vápnomilné druhy, např. Palustriella commutata a Pellia epiphylla.

Beruletum erectae je společenstvem potoků a mělkých mírně tekoucích až stojatých vod, např. odvodňovacích kanálů, příkopů a malých nádrží na tocích. Potočník vzpřímený vyžaduje substráty bohaté živinami, zejména vápníkem, s alespoň povrchovým provzdušněním, kdežto stagnujícím anaerobním vodám s tvorbou hnilokalů se vyhýbá. Jeho nadzemní části jsou křehké a bývají silně poškozovány turbulencí a nárazy vodního proudu. Proto v rychleji proudících, rozvodňujících se tocích tento druh chybí. Zato však dobře snáší sice silné, ale laminární proudění ve vodních tocích protékajících plochými nivami v měkkých sedimentech. Vznikající porosty silně tlumí rychlost proudu. Do spleti listů, adventivních kořenů a výběžků potočníku se rychle ukládá bahno a jemný písek a tok se zazemňuje. V rychle proudících vodách tvoří Berula erecta. Mentha aquatica. Nasturtium officinale a Veronica anagallis-aquatica ponořené, silně větvené a odnožující formy, naopak v hlubokých a klidných vodách vytvářejí tyto druhy vzplývavé formy, které koření prostřednictvím adventivních kořenů na lodyžních uzlinách a mají růžice listů položené při hladině. Nejčastější jsou však porosty mělkých vod a mokrých pobřeží s emerzními růstovými formami.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Roll 1938): Beruletum angustifoliae submersae nov. Ass. Roll (Berula angustifolia submersa = B. erecta, submerzní forma)

Syn: Ranunculo trichophylli-Sietum erecti submersi Müller 1962, Veronico anagallidis-aquaticae-Beruletum erectae Passarge 1982, Cardamino-Beruletum erectae Turoňová 1985, Veronico beccabungae-Beruletum erectae Passarge 1999, Mentho aquaticae-Beruletum erectae (Nedelcu 1971) Sanda et Popescu 2001, Mentho longifoliae-Beruletum erectae Kovács ex Borhidi 2001, Berulo erectae-Menthetum aquaticae Kovács ex Borhidi 2001

Diagnostické druhy: Berula erecta

Konstantní druhy: Berula erecta, Lemna minor, Myosotis palustris agg.

Dominantní druhy: Berula erecta, Lemna minor

Formální definice: Berula erecta pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. (2011): MCE03 Beruletum erectae Roll 1938. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 505-508.