Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCG06
Caricetum appropinquatae Aszód 1935
Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí odchylnou

Caricetum appropinquatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této asociace mají nápadnou strukturu tvořenou velkými trsy ostřice odchylné (Carex appropinquata), které mohou být až 35 cm vysoké (Balátová-Tuláčková 1978). Mezi nimi nacházejí prostor i jiné druhy vysokých ostřic (např. Carex acutiformis. C. diandra . C. rostrata, vzácněji i C. acuta) a další druhy rákosin a ostřicových porostů. Někdy bývá přítomna i nižší vrstva bylinného patra tvořená druhy Menyanthes trifoliata . Potentilla palustris. V rámci svazu Magno-Caricion elatae jsou porosty této asociace poměrně druhově bohaté. Jednotlivé porosty se však značně liší druhovou bohatostí, která kolísá od 15 do 25 druhů na ploše 12–30 m². Podobně jako v porostech ostatních asociací svazu Magno-Caricion elatae se zde pravidelně vyskytují Equisetum fluviatile. Galium palustre agg., Lysimachia vulgaris. Lythrum salicaria a Phragmites australis. Z mechorostů může dominovat Drepanocladus aduncus (Aszód 1935), který je typický pro zaplavovaná stanoviště. Slatiništní druhy a druhy vlhkých luk rostou především na bultech Carex appropinquata (Balátová-Tuláčková 1972); jsou to např. Caltha palustris. Carex nigra. Valeriana dioica a z mechorostů Bryum pseudotriquetrum a Calliergonella cuspidata.

Asociace se u nás vyskytuje v litorálech mezotrofních rybníků, odvodňovacích kanálech a mělkých terénních sníženinách ve slatiništích (Balátová-Tuláčková 1978). Charakteristický je vyrovnaný vodní režim: záplavy jsou vzácné a po většinu roku je vodní hladina blízko povrchu půdy. Balátová-Tuláčková (1968) zaznamenala v letech 1964–1966 na slovenském Záhoří kolísání vodní hladiny od -14,5 cm do +14,5 cm. Díky vysoké hladině podzemní vody převládají redukční pochody a často dochází i k rašelinění. Půdním typem je organozem kyselé až neutrální reakce (Ambrož & Balátová-Tuláčková 1968, Balátová-Tuláčková 1978). U nás byla tato asociace zaznamenána v kolinním až submontánním stupni.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Aszód 1935): Caricetum paradoxae drepanocladosum .Carex paradoxa = C. appropinquata)

Syn.: Caricetum diandro-appropinquatae Klika 1958 p. p.

Diagnostické druhy: Carex acutiformis, C. appropinquata, C. rostrata. Galium palustre agg., G. uliginosum. Menyanthes trifoliata. Salix repens s. l., Valeriana dioica; Bryum pseudotriquetrum

Konstantní druhy: Caltha palustris, Carex appropinquata, C. nigra. C. rostrata. Equisetum fluviatile. E. palustre. Eriophorum angustifolium. Galium palustre agg., G. uliginosum. Lysimachia vulgaris. Lythrum salicaria. Valeriana dioica; Bryum pseudotriquetrum. Calliergonella cuspidata. Plagiomnium affine s. l.

Dominantní druhy: Caltha palustris, Carex appropinquata, C. rostrata. Equisetum fluviatile. Menyanthes trifoliata. Potentilla palustris; Climacium dendroides

Formální definice: Carex appropinquata pokr. > 25 % NOT skup. Eriophorum latifolium NOT skup. Lychnis flos-cuculi NOT skup. Succisa pratensis NOT skup. Viola palustris NOT Calliergonella cuspidata pokr. > 25 % NOT Sphagnum sp. pokr. > 5 % NOT Tomentypnum nitens pokr. > 25 %

Zdroj: Hájková P. (2011): MCG06 Caricetum appropinquatae Aszód 1935. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 541-543.