Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCG08
Cladietum marisci Allorge 1921
Vápnomilné rákosiny s mařicí pilovitou

Cladietum marisci

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o druhově chudé porosty s úplnou převahou robustní traviny mařice pilovité (Cladium mariscus), silně konkurující ostatním druhům svými nadzemními částmi i pod zemí. Její klony vytvářejí plně zapojené porosty o výšce 120–150 cm s pevným a hustým kořenovým systémem, spletí dlouhých oddenků a s růžicemi širokých tuhých listů, které silně stíní a produkují pomalu rozložitelnou stařinu. V zapojených porostech se proto pravidelně vyskytují jen druhy vysokých rákosin, a to zejména Phragmites australis, který jako jediný může mařici konkurenčně ohrozit, dále druhy eutrofních mokřadů (např. Galium palustre agg., Lycopus europaeus a Mentha aquatica) a některé vyšší druhy slatinné vegetace, jako je Juncus subnodulosus. Vzácněji a při okrajích porostů se objevují nižší světlomilné byliny kontaktních slatin (např. Schoenus ferrugineus) a některé slatiništní mechy. V méně zapojených a delší dobu zaplavovaných porostech mohou růst i některé vodní rostliny (např. Chara hispida a Lemna minor).

Cladietum marisci je společenstvo vápníkem bohatých zazemňujících se slatin a slatinných močálů. Nejčastěji rostou populace mařice po většinu roku ve vodě hluboké do 100 cm, ale jsou schopny dlouhodobě přežívat i na lokalitách, kde voda po většinou roku klesá pod povrch půdy. V minulosti porosty mařice zarůstaly tůně a okolí pramenných vývěrů v polabských nížinných slatinách. S odvodňováním a destrukcí slatin zčásti přecházejí na biotopy vzniklé činností člověka. Dnes nejrozsáhlejší porosty této asociace přetrvávají na lokalitě antropogenního původu, a to v terénních sníženinách vzniklých při stavbě železniční křižovatky u Všetat.

Orig. (Allorge 1921): Association à Cladium Mariscus

Syn.: Phragmito-Cladietum marisci Soó 1930, Mariscetum serrati Zobrist 1935

Diagnostické druhy: Cladium mariscus, Juncus subnodulosus, Phragmites australis

Konstantní druhy: Cladium mariscus, Juncus subnodulosus, Phragmites australis

Dominantní druhy: Cladium mariscus

Formální definice: Cladium mariscus pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. (2011): MCG08 Cladietum marisci Allorge 1921. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 546-548.