Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace MCH07
Caricetum vulpinae Nowiński 1927
Mokřadní vegetace s ostřicí liščí

Caricetum vulpinae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Dominantu této asociace tvoří volně trsnatá ostřice liščí (Carex vulpina), která se vyznačuje živě až světle zelenými listy obloukovitě prohnutými k zemi. Výška dominanty je zpravidla 80 cm a její pokryvnost 30–70 %. Díky tomu je v nižších vrstvách porostů dostatek světla i prostoru pro byliny menšího vzrůstu. Charakteristický je hlavně výskyt plazivých druhů vlhkých luk (např. Lysimachia nummularia, Potentilla anserina, P. reptans a Ranunculus repens), které často tvoří dominanty nižší vrstvy bylinného patra. S malou pokryvností se objevují i další luční a mokřadní traviny a byliny, např. Alopecurus pratensis. Carex acuta. Eleocharis uniglumis, Galium palustre agg. a Poa trivialis, z nichž některé svým vzrůstem převyšují dominantní ostřici liščí. Asociace patří v rámci svazu Magno-Caricion gracilis mezi druhově bohatší společenstva, v nichž se na ploše 16–25 m² vyskytuje zpravidla 9–15 druhů cévnatých rostlin. Na kontaktu s druhově bohatými loukami nejsou výjimkou ani porosty s více než 25 druhy. Mechové patro obvykle chybí; častěji bývá vyvinuto jen v porostech navazujících na louky svazu Calthion palustris, kde může dosahovat i dosti vysoké pokryvnosti. Tvoří je zpravidla běžné mokřadní mechy, např. Calliergonella cuspidata a Drepanocladus aduncus.

Caricetum vulpinae osídluje převážně mělké zaplavované sníženiny na nivních loukách, zazemněná mrtvá ramena a tůně, vzácně i okraje menších rybníků a mokré příkopy podél cest. Stanoviště jsou plně osluněná nebo jen mírně zastíněná. Půdy jsou těžké, jílovité, typu glej nebo pseudoglej, slabě kyselé až slabě bazické, středně zásobené živinami, často vápnité a někdy i mírně zasolené (Balátová-Tuláčková 1965, 1966, Oťaheľová et al. in Valachovič 2001: 51–183). Ve srovnání s ostatními společenstvy svazu Magno-Caricion gracilis bývá v půdách s výskytem asociace Caricetum vulpinae velký obsah draslíku a fosforu (Vicherek 1962b, Balátová-Tuláčková 1965); podobné vlastnosti půdy byly zjištěny pouze u asociace Caricetum distichae. Na jaře bývají porosty zaplaveny povodňovou nebo průsakovou podzemní vodou. Na stanovištích mimo říční nivy trvá zaplavení většinou jen krátce, substrát se však i v létě může udržovat zamokřený nebo alespoň vlhký. V zaplavovaných nivách mělká voda v porostech někdy přetrvává i několik týdnů. Poté však substrát hluboce prosychá, přičemž voda klesá až 90 cm pod povrch substrátu, v suchých letech i hlouběji (Balátová-Tuláčková 1968, Oťaheľová et al. in Valachovič 2001: 51–183, Hanáková & Duchoslav 2003b). Délka jednotlivých vlhkostních fází může meziročně i při srovnání různých lokalit v nivách výrazně kolísat. Při dlouhodobém hlubším zaplavení však toto společenstvo ustupuje ve prospěch porostů asociace Caricetum ripariae, případně asociace Glycerietum maximae ze svazu Phragmition australis. Naopak na místech s kratší záplavou na tuto vegetaci navazují vlhké louky, zejména ze svazu Deschampsion cespitosae. Caricetum vulpinae je u nás rozšířeno hlavně v teplých a suchých nížinách a pahorkatinách a v nivách dolních toků řek. Lze je však nalézt i v chladnějších a vlhčích oblastech. Zatím nejvýše položený výskyt byl u nás doložen z Jihlavských vrchů z nadmořské výšky 505 m (Merunková 2006).

Orig. (Nowiński 1927): Caricetum vulpinae

Syn.: Caricetum vulpinae von Soó 1927 (§ 25)

Diagnostické druhy: Carex acuta, C. vulpina, Veronica scutellata

Konstantní druhy: Alopecurus pratensis. Carex acuta, C. vulpina, Deschampsia cespitosa. Galium palustre agg., Lysimachia nummularia. Phalaris arundinacea, Ranunculus repens, Veronica scutellata

Dominantní druhy: Carex acuta, C. vulpina, Lysimachia nummularia, Ranunculus repens

Formální definice: Carex vulpina pokr. > 25 % NOT skup. Lathyrus palustris NOT skup. Lychnis flos-cuculi NOT skup. Viola pumila NOT Carex acuta pokr. > 50 % NOT Glyceria maxima pokr. > 25 % NOT Juncus effusus pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2011): MCH07 Caricetum vulpinae Nowiński 1927. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 574-577.