Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RAC01
Philonotido fontanae-Montietum rivularis Büker et Tüxen in Büker 1942
Vegetace podhorských pramenišť se zdrojovkami

Philonotido fontanae-Montietum rivularis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vegetace této asociace se vyznačuje dominancí zdrojovek (Montia fontana a M. hallii) v bylinném patře; někdy dosahují větších pokryvností i Agrostis canina a Stellaria alsine. Horní vrstvu bylinného patra tvoří sítiny Juncus articulatus a J. effusus a ostřice Carex canescens a C. rostrata. Pravidelně se vyskytují také Cardamine amara subsp. amara et austriaca. Deschampsia cespitosa. Epilobium palustre, Galium palustre agg. a Glyceria fluitans. Při silné konkurenci zdrojovek, které často tvoří značně zapojené porosty, bývá mechové patro vyvinuto poměrně málo. V našich porostech dosahuje pokryvnosti do 10 % a nejčastěji se v něm vyskytují druhy Calliergon cordifolium. Philonotis caespitosa a Straminergon stramineum, případně rašeliníky z okruhu Sphagnum recurvum s. l. Ze západní Evropy jsou však dokumentovány i porosty s lépe vyvinutým mechovým patrem, tvořeným nejčastěji druhy rodu Philonotis (Büker 1942, Hinterlang 1992). Porosty této asociace jsou v rámci prameništní vegetace středně druhově bohaté; obsahují 10–15 druhů cévnatých rostlin a 1–4 druhy mechorostů na plochách o velikostech 1–16 m².

Vegetace s dominujícími zdrojovkami osídluje vodou bohatě zásobená stanoviště, jako jsou nezastíněná prameniště, pramenné stružky nebo odvodňovací kanály s mírně proudící vodou. Reakce vody je kyselá až neutrální (Zechmeister & Mucina 1994) a zásobení minerály nízké až střední. Valachovič & Hájek (2000) udávají na Slovensku pH vody kolem 6 a konduktivitu vody 44–63 µS.cm-1. Podobné hodnoty naměřila i Králová (2005) na prameništích v Jizerských horách (pH vody 6,0 a 6,2, konduktivita 62 a 74 µS.cm-1). Asociace se u nás vyskytuje nejčastěji v montánním stupni v nadmořských výškách 800–1000 m, jen vzácně je vyvinuta i níže (např. v Orlických horách kolem 600 m).

Orig. (Büker 1942): Philonotis fontana-Montia rivularis-Ass. Büker et Tx. 1941 (Montia rivularis = M. fontana nebo M. hallii)

Syn.: Philonotido caespitosae-Montietum rivularis Allorge 1921 (§ 2b, nomen nudum), Montio rivularis-Philonotidetum caespitosae Schwickerath 1944, Caltho minoris-Philonotidetum seriatae (Kästner 1938) Hadač 1983, Stellario alsines-Montietum Franzi 1984, Stellario alsines-Montietum fontanae Hinterlang 1992

Diagnostické druhy: Agrostis canina. Epilobium obscurum. E. palustre. Montia fontana, M. hallii, Stellaria alsine; Brachythecium rivulare. Calliergon cordifolium, Philonotis caespitosa

Konstantní druhy: Agrostis canina. Deschampsia cespitosa. Epilobium palustre. Galium palustre agg., Juncus effusus, Montia hallii, Myosotis palustris agg., Poa trivialis, Stellaria alsine

Dominantní druhy: Agrostis canina, Epilobium obscurum. Montia fontana, M. hallii, Stellaria alsine. Veronica beccabunga; Brachythecium rivulare, Sphagnum girgensohnii

Formální definice: (Montia fontana pokr. > 5 % OR Montia hallii pokr. > 5 %) NOT Scirpus sylvaticus pokr. > 25 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAC01 Philonotido fontanae-Montietum rivularis Büker et Tüxen in Büker 1942. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 600-603.