Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RAD01
Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae Hadač et Váňa 1972
Vegetace kyselých vysokohorských pramenišť s převahou mechorostů

Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Bylinné patro dosahuje pokryvnosti jen v rozsahu 15–60 %. Vyskytují se v něm vrbovky, z nichž nejčastější je vrbovka žabincolistá (Epilobium alsinifolium), která je i diagnostickým druhem. Pravidelnými průvodci těchto pramenišť jsou také širokolisté byliny Aconitum plicatum. Alchemilla vulgaris s. l., Chaerophyllum hirsutum a Crepis paludosa a trsnatá tráva Deschampsia cespitosa. S nízkými stálostmi a pokryvnostmi se objevují prameništní druhy (např. Caltha palustris. Stellaria nemorum. Viola biflora) nebo druhy kontaktní vegetace, např. subalpínských trávníků (Anthoxanthum odoratum s. l., Nardus stricta aj.). Mechové patro je naopak vyvinuto dobře a udává vzhled tohoto prameništního společenstva. Jeho pokryvnost se pohybuje mezi 50 a 100 %. Dominují v něm různé druhy, nejčastěji Dichodontium palustre. Philonotis seriata . Pohlia wahlenbergii. Druhová bohatost těchto porostů není velká. Bylinné patro mívá zpravidla 5–10 druhů a mechové patro 3–6 druhů na plochách o velikosti 4–16 m².

Tato vegetace osídluje prameniště v subalpínském stupni. U nás byla zaznamenána v nadmořských výškách 1240–1440 m, nejčastěji na prudkých svazích karů. Pramenná voda je chladná a má kyselou až neutrální reakci. Hadač & Váňa (1972) naměřili v Krkonoších letní teplotu vody kolem 5 °C a pH 5,1–6,7. Obsah minerálů ve vodě je díky silikátovému podloží velmi malý. V Krkonoších byly naměřeny velmi nízké hodnoty vodivosti, mezi 16 a 22 µS.cm-1 při pH vody 5,8–6,7 (Hájková et al., nepubl.). Reakci vody tedy nezvyšuje obsah bazických iontů ve vodě, ale silné prokysličení (Tahvanainen & Tuomala 2003).

Orig. (Hadač & Váňa 1972): Crepidi-Philonotidetum seriatae Hadač et Váňa, assoc. nova (Crepis paludosa)

Syn.: Mniobryetum albicantis Šmarda 1950 (§ 29b), Epilobio alsinifolii-Philonotidetum seriatae Jeník et al. 1980

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum. Allium schoenoprasum, Epilobium alsinifolium, E. anagallidifolium. E. nutans. Stellaria alsine, Viola biflora; Dichodontium palustre, Philonotis seriata, Pohlia wahlenbergii. Scapania undulata

Konstantní druhy: Caltha palustris. Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia cespitosa, Epilobium alsinifolium. Stellaria alsine. Viola biflora; Dichodontium palustre, Philonotis seriata

Dominantní druhy: Stellaria alsine; Bryum pseudotriquetrum, Philonotis seriata

Formální definice: (Philonotis seriata pokr. > 5 % OR skup. Philonotis seriata) NOT skup. Allium schoenoprasum NOT Warnstorfia sarmentosa pokr. > 25 % NOT Cardamine amara subsp. opicii pokr. > 5 % NOT Petasites albus pokr. > 25 % NOT Sphagnum sp. pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAD01 Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae Hadač et Váňa 1972. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 604-607.