Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RAD03
Cardaminetum opicii Szafer et al. 1923
Vegetace vysokohorských pramenišť s řeřišnicí hořkou Opizovou

Cardaminetum opicii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Fyziognomii společenstva udává řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii), která je dominantou i diagnostickým druhem. Její porosty dosahují pokryvnosti 70–90 %. Ve svrchní vrstvě bylinného patra se vyskytuje také Aconitum plicatum . Chaerophyllum hirsutum. Spodní vrstvu tvoří stejné druhy jako na ostatních vysokohorských prameništích, např. Caltha palustris. Epilobium alsinifolium. Stellaria alsine a Viola biflora. Mezi konstantní druhy patří i Chrysosplenium alternifolium, jinak typické spíš pro lesní prameniště. Jeho výskyt může souviset se zastíněním nižších vrstvev porostu řeřišnicí a také s výskytem asociace v nižších polohách. Mechové patro je poněkud potlačeno zapojeným bylinným patrem a dosahuje pokryvnosti maximálně 50 %. Dominují v něm stejné druhy jako v ostatních typech vysokohorských pramenišť, nejčastěji Dichodontium palustre. Philonotis seriata . Pohlia wahlenbergii. Hojně zastoupeny jsou také druhy Brachythecium rivulare a Rhizomnium punctatum. V bylinném patře se vyskytuje kolem 10 druhů na plochách 4–16 m², existují však i porosty výrazně chudší nebo výrazně bohatší (až s 20 druhy). Počet druhů závisí hlavně na pokryvnosti dominantní Cardamine amara subsp. opicii. Podobně nevyrovnaná je i druhová bohatost mechového patra, které obsahuje nejčastěji 1–8 druhů na plochách uvedené velikosti.

Porosty s Cardamine amara subsp. opicii se u nás vyskytují na prameništích v nadmořských výškách 850–1400 m, nejčastěji kolem 1200 m. Nacházejí se buď v supramontánním stupni, tj. na světlinách přirozených smrčin, nebo nad alpínskou hranicí lesa. Osídlují prameniště nebo okraje potůčků na mírnějších svazích a na místech chráněných proti větru. Reakce prameništní vody v tatranských porostech byla naměřena neutrální až slabě kyselá (pH 6,5–7,0) a teplota vody i v létě jen 3,0–3,5 °C (Krajina 1933a).

Orig. (Szafer et al. 1923): Cardaminetum Opicii .Cardamine opicii = C. amara subsp. opicii)

Syn.: Cardaminetum opicii Krajina 1933, Cardaminetum opicii Šmarda 1950, Brachythecio rivularis-Cardaminetum opicii (Krajina 1933) Hadač 1983

Diagnostické druhy: Aconitum plicatum, Adenostyles alliariae, Cardamine amara subsp. opicii, Chrysosplenium alternifolium, Epilobium alsinifolium, Rumex arifolius, Stellaria alsine, S. nemorum, Viola biflora; Philonotis seriata

Konstantní druhy: Aconitum plicatum. Adenostyles alliariae, Cardamine amara subsp. opicii, Chaerophyllum hirsutum. Chrysosplenium alternifolium. Deschampsia cespitosa. Stellaria alsine. S. nemorum. Viola biflora; Philonotis seriata. Rhizomnium punctatum

Dominantní druhy: Aconitum plicatum, Cardamine amara subsp. opicii, Chaerophyllum hirsutum, Stellaria alsine, Viola biflora; Philonotis seriata, Pohlia wahlenbergii

Formální definice: Cardamine amara subsp. opicii pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RAD03 Cardaminetum opicii Szafer et al. 1923. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 609-611.