Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBA04
Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae Klötzli 1969
Vápnitá nepěnovcová slatiniště s vachtou trojlistou a vysokými ostřicemi

Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Campylio-Caricetum lasiocarpae tvoří dvoupatrové porosty s výrazně zastoupeným mechovým patrem. Tyto porosty jsou rozvolněné, na živinami bohatších a sušších stanovištích však mohou být i zapojené. Bylinné patro dosahuje pokryvnosti 40–70 %, u některých porostů s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) až 90 %. Má průměrnou výšku až 1 m a zahrnuje svrchní vrstvu tvořenou vysokými ostřicemi Carex appropinquata. C. diandra. C. lasiocarpa a C. rostrata a spodní vrstvu tvořenou dvouděložnými bylinami Caltha palustris. Menyanthes trifoliata a Valeriana dioica, přesličkou Equisetum palustre a nízkými ostřicemi (Carex davalliana. C. dioica. C. flava. C. nigra . C. panicea). Na lokalitách s velkou pokryvností rákosu (Phragmites australis) je porost ještě vyšší. Mezi mechorosty se občas vyskytuje Utricularia minor. V některých porostech se výrazněji uplatňují suchopýry (Eriophorum angustifolium. E. latifolium a vzácněji i E. gracile) nebo jiné šáchorovité rostliny (např. Eleocharis quinqueflora). Trávy s výjimkou rákosu obvykle chybějí, vzácněji se může objevit Agrostis canina nebo Briza media. Nápadným druhem v některých porostech je červeně kvetoucí dvouletý mokřadní druh Pedicularis palustris. V mechovém patře, které dosahuje pokryvnosti až 100 %, dominují mechy čeledi Amblystegiaceae, zejména Calliergon giganteum, Campylium stellatum. Hamatocaulis vernicosus. Scorpidium cossonii a S. scorpioides. V porostech se nejčastěji nachází 10–20 druhů cévnatých rostlin a 4–7 druhů mechorostů na ploše o velikosti kolem 16 m².

Společenstvo vyžaduje trvalý nadbytek podzemní vody, jejíž hladina po celý rok dosahuje povrchu půdy. Vyskytuje se zejména na březích oligotrofních, zároveň však vápníkem bohatých rybníků a jezer, v mokřadech vzniklých jejich zazemněním, trvale zaplavených sníženinách v říčních nivách a na obzvláště vydatných a málo svažitých prameništích. Podzemní voda je bohatá minerály. Balátová-Tuláčková (1972) uvádí koncentraci vápníku ve vodě kolem 70 mg.l–1. Reakce prostředí je neutrální, případně slabě kyselá nebo slabě bazická, a konduktivita vody vždy přesahuje 200 µS.cm–1 (Balátová-Tuláčková 1972, Martinčič 1994, Gerdol & Tomaselli 1997). Tyto biotopy patří v rámci rašelinišť k těm, kde vysoká koncentrace vápníku a hydrogenuhličitanů už neumožňuje výskyt rašeliníků, ale kde se ještě nesráží uhličitan vápenatý, a ukládá se tedy rašelina. Vrstva rašeliny u nás dosahuje mocnosti od 80 do 180 cm a množství organického podílu v rašelinném horizontu kolísá od 70 % u porostů s Carex lasiocarpa až po 25 % u některých porostů s C. diandra (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Na rozdíl od společenstev vysokých ostřic třídy Phragmito-Magno-Caricetea je tato vegetace výrazněji limitována živinami, mechové patro má velkou biomasu, neprobíhá dekompozice organické hmoty a hromadí se rašelina. Rozdíl oproti ostatním společenstvům vápnitých slatinišť bez srážení uhličitanů spočívá zejména ve vyrovnaném vodním režimu, silně redukčních podmínkách a silné koncentraci toxického dvojmocného železa. Tyto podmínky indikuje výskyt druhů Menyanthes trifoliata. Potentilla palustris a vysokých ostřic. Jelikož však historické i současné rozšíření asociace nepokrývá všechny vhodné biotopy ve střední Evropě a protože se zde vyskytuje několik druhů považovaných za glaciální relikty (Rybníček 1966, Horsák & Hájek 2005), musíme jako další faktor určující výskyt asociace uvažovat i historii mokřadní vegetace v jednotlivých územích.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Klötzli 1969): Chrysohypno-Caricetum lasiocarpae (Chrysohypnum stellatum = Campylium stellatum)

Syn.: Caricetum lasiocarpae Koch 1926 (§ 36, nomen ambiguum), Hypno-Caricetum Steffen 1931 p. p. (§ 3f), Scorpidio-Caricetum diandrae Steffen 1931 (fantom), Caricetum diandro-lasiocarpae.basiclinum Duvigneaud 1944 (§ 34a), Caricetum lasiocarpae Vollmar 1947 (§ 36, nomen ambiguum), Eriophorum gracile-Carex diandra Ges. Jeschke 1959 (§ 3c), Ass.-Gr. Eriophoro-Caricetum lasiocarpae (Vollmar 1947) Passarge 1964 (§ 3d), Drepanoclado revolventis-Caricetum lasiocarpae (Koch 1926) Rybníček in Rybníček et al. 1984, Drepanoclado revolventis-Caricetum diandrae (Kopecký 1960) Rybníček in Rybníček et al. 1984, Scorpidio-Caricetum diandrae sensu auct. non Osvald 1923 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carex demissa, C. diandra, C. dioica. C. rostrata. Eleocharis quinqueflora. Eriophorum angustifolium. E. latifolium. Juncus alpinoarticulatus. J. bulbosus. Menyanthes trifoliata. Pedicularis palustris. Triglochin palustris. Trichophorum alpinum. Utricularia minor. Valeriana dioica; Aneura pinguis. Bryum pseudotriquetrum. Calliergon giganteum. Campylium stellatum. Fissidens adianthoides. Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii), Tomentypnum nitens

Konstantní druhy: Carex diandra. C. nigra. C. panicea, C. rostrata, Equisetum palustre. Eriophorum angustifolium. Galium palustre agg., Menyanthes trifoliata. Valeriana dioica; Bryum pseudotriquetrum. Calliergonella cuspidata. Campylium stellatum. Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii)

Dominantní druhy: Caltha palustris, Carex diandra, C. rostrata, Potentilla palustris; Campylium stellatum, Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium revolvens s. l. (S. cossonii), Tomentypnum nitens

Formální definice: (Carex diandra pokr. > 5 % OR Carex lasiocarpa pokr. > 5 % OR skup. Carex lasiocarpa OR skup. Carex rostrata) AND (Hamatocaulis vernicosus pokr. > 5 % OR Scorpidium cossonii pokr. > 5 % OR skup. Eriophorum latifolium) NOT Sphagnum sp. pokr. > 0 %

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBA04 Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae Klötzli 1969. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 633-636.