Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBB02
Campylio stellati-Trichophoretum alpini Březina et al. 1963
Minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským

Campylio stellati-Trichophoretum alpini

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty této asociace jsou nízké, s převažujícími hnědými mechy a rašeliníky. Bylinné patro obsahuje 10–25 druhů na ploše 16 m² a je slabě diferencováno na dvě vrstvy. V nižší vrstvě převládá suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), který dosahuje výšky asi 30 cm a svým drobným bílým chmýrem tvoří nápadný jarní aspekt. Vyšší vrstva je tvořena suchopýry (Eriophorum angustifolium . E. latifolium, vzácněji E. gracile), hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba), bahničkou chudokvětou (Eleocharis quinqueflora), bařičkou bahenní (Triglochin palustris), různými druhy ostřic (např. Carex demissa. C. dioica. C. echinata. C. nigra. C. panicea. C. pulicaris . C. rostrata), sítin (Juncus alpinoarticulatus. J. articulatus a J. bulbosus) a dvouděložných bylin (např. Linum catharticum. Parnassia palustris. Potentilla erecta a Valeriana dioica). Z trav se častěji vyskytuje Agrostis canina. Zastoupení širokolistých dvouděložných bylin a trav v porostech je menší než u předchozí asociace. Někdy se objevuje i nejnižší vrstva bylinného patra tvořená rosnatkami (Drosera rotundifolia, vzácněji i D. anglica a D. intermedia), kořenícími v mechových polštářích, nebo bublinatkou menší (Utricularia minor), rostoucí ve sníženinách naplněných vodou. Bylinné patro není kvůli trvalému zamokření a nedostatku živin zapojené. Porosty obsahují velký počet specializovaných rašeliništních druhů. Mechové patro je tvořeno nejčastěji 6–10 druhy, převážně hnědými mechy (Campylium stellatum. Fissidens adianthoides. Hamatocaulis vernicosus . Scorpidium cossonii), frondózní játrovkou Aneura pinguis a rašeliníkem Sphagnum contortum. Tento rašeliník patří k drobnějším druhům s malou hlavičkou, která vyčnívá jen několik centimetrů nad vodu nebo je ponořená. Vzácněji se mohou vyskytovat i jiné druhy ve vodě ponořených rašeliníků ze sekce Subsecunda, případně i kalcitolerantní druhy ze sekce Acutifolia, jako jsou Sphagnum subnitens . S. warnstorfii.

Společenstvo se vyvíjí na svahových prameništích tam, kde je minerálně středně bohaté a fosforem chudé vody na krystalinickém podloží. Vrstva rašeliny může být na některých místech hluboká jen 30 cm, ale jinde dosahuje mocnosti až 150 cm. Obsah minerálních částic v půdě může činit až 50 % (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Jde o gleje se svrchním horizontem náslatě. Velká část našich porostů představuje extenzivně obhospodařované rašelinné louky. Hladina podzemní vody je na lokalitách s nenarušeným vodním režimem položena vysoko a po většinu roku dosahuje k mechovému patru. Často se vytvářejí sníženiny naplněné vodou, ve kterých rostou submerzní druhy rostlin. Reakce prostředí je slabě kyselá až neutrální, nejčastěji kolem pH 5,5. Koncentrace vápníku a hořčíku se zpravidla pohybuje kolem 10 mg.l–1 (Rybníček 1970a), ale může převýšit i 50 mg.l–1 (J. Navrátilová & Navrátil 2005a). Konduktivita vody se pohybuje kolem 100 µS.cm–1 (Rybníček 1970a), ale může dosáhnout až 350 µS.cm–1. Vysokých hodnot mohou dosáhnout i koncentrace dusičnanů (J. Navrátilová & Navrátil 2005a). Produkce bylinného patra je však omezena nedostatkem fosforu a trvalým zamokřením (J. Navrátilová et al. 2006). Oproti předchozí asociaci jsou stanoviště vlhčí a hladina vody je v průměru položena výše. Vliv na floristickou odlišnost těchto dvou asociací mají i fytogeografické vazby. V porostech asociace Campylio-Trichophoretum se častěji vyskytují subatlantské druhy a druhy vázané na oblasti, kde se světlomilná rašeliništní flóra mohla vyskytovat i v dobách, kdy byla krajina lesnatá. Například Carex dioica. C. pulicaris. Drosera anglica. Juncus alpinoarticulatus. Rhynchospora alba. Trichophorum alpinum a Hamatocaulis vernicosus, které jsou pro tuto asociaci typické, se nevyskytují na ekologicky odpovídajících rašeliništích Moravskoslezských Beskyd, tedy v území, kde byla většina mokřadů před valašskou kolonizací pokryta lesem bez světlomilných druhů v podrostu (Rybníčková et al. in Poulíčková et al. 2005: 29–57). Zvodnělá beskydská rašeliniště s kalcitolerantními rašeliníky a kalcikolními cévnatými rostlinami proto řadíme k asociaci Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Březina et al. 1963): Chrysohypno-Trichophoretum alpini, ass. n. (Chrysohypnum stellatum = Campylium stellatum)

Syn.: Trichophoretum alpini Paul 1910 (§ 36, nomen ambiguum), Campylio stellati-Caricetum dioicae sensu Dierssen 1982 p. p. non Osvald 1925 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carex demissa, C. echinata. C. panicea, C. pulicaris, C. rostrata. Drosera anglica, D. rotundifolia, Eriophorum angustifolium. E. latifolium. Hieracium lactucella, Juncus alpinoarticulatus, J. articulatus, J. bulbosus, Linum catharticum. Menyanthes trifoliata, Parnassia palustris, Pedicularis palustris. Potentilla erecta, Rhynchospora alba, Triglochin palustris, Trichophorum alpinum, Utricularia minor. Valeriana dioica; Aneura pinguis, Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Fissidens adianthoides. Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium revolvens s. l. (převážně S. cossonii), Sphagnum contortum, S. warnstorfii, Tomentypnum nitens

Konstantní druhy: Agrostis canina. Carex demissa, C. echinata, C. nigra, C. panicea, C. pulicaris, C. rostrata, Cirsium palustre, Drosera rotundifolia, Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium, Juncus articulatus. J. bulbosus. Linum catharticum. Menyanthes trifoliata. Parnassia palustris, Potentilla erecta, Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum, Valeriana dioica. Viola palustris; Aneura pinguis, Campylium stellatum, Fissidens adianthoides. Scorpidium revolvens s. l. (převážně S. cossonii), Sphagnum contortum. S. warnstorfii. Tomentypnum nitens

Dominantní druhy: Carex demissa, C. panicea, Rhynchospora alba, Trichophorum alpinum; Campylium stellatum, Scorpidium revolvens s. l. (převážně S. cossonii), Sphagnum contortum. S. warnstorfii

Formální definice: (Rhynchospora alba pokr. > 5 % OR Trichophorum alpinum pokr. > 5 %) AND ((Campylium stellatum pokr. > 5 % OR skup. Sphagnum warnstorfii) AND Sphagnum sp. pokr. > 5 %) NOT skup. Anthoxanthum odoratum

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBB02 Campylio stellati-Trichophoretum alpini Březina et al. 1963. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 653-656.