Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBB03
Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926
Minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky a boreálními ostřicemi

Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o ostřicovo-mechové společenstvo s dobře vyvinutým mechovým patrem. Bylinné patro je většinou strukturováno do několika vrstev. Ve vyšších vrstvách se objevují různé druhy nízkých ostřic (zejména Carex flava. C. nigra a C. panicea), přesličky (Equisetum fluviatile . E. palustre) a dvouděložné byliny (např. Galium uliginosum. Lysimachia vulgaris a Viola palustris). Často bývají přítomny i vysoké ostřice dosahující až 1 m výšky (např. Carex appropinquata. C. diandra. C. lasiocarpa . C. rostrata). V nejnižší vrstvě bylinného patra se vyskytují například druhy Carex chordorrhiza, Drosera rotundifolia a Valeriana dioica. Někdy se objevuje fragmentárně vyvinuté keřové patro tvořené zejména vrbami (Salix cinerea a S. pentandra). Asociace se vyznačuje společným výskytem kalcitolerantních rašeliníků, kalcikolních cévnatých rostlin (např. Eriophorum latifolium. Parnassia palustris . Triglochin palustris), druhů tolerujících trvalé přeplavení (např. Carex rostrata. Equisetum fluviatile. Menyanthes trifoliata. Phragmites australis a Potentilla palustris) a šáchorovitých rašeliništních druhů s boreálním rozšířením, u nás považovaných za glaciální relikty (Carex chordorrhiza. C. diandra. C. lasiocarpa. C. limosa . Eriophorum gracile). Kalcikolní druhy však nejsou v českých porostech zastoupeny tak výrazně jako například ve slovenských Karpatech (Hájek & Háberová in Valachovič 2001: 187–273). Bylinné patro není zapojené a často jeho pokryvnost nedosahuje ani 50 %. Porosty jsou různě druhově bohaté; na přeplavených nebo živinami obohacených stanovištích jsou spíše chudé. Nejčastěji se v bylinném patře vyskytuje 15–25 druhů na plochách o velikosti kolem 16 m². Mechové patro obsahuje nejčastěji 5–11 druhů a je tvořeno hnědými mechy (např. Campylium stellatum. Hamatocaulis vernicosus. Meesia triquetra. Philonotis fontana, Scorpidium cossonii a Tomentypnum nitens) a rašeliníky, s výrazným zastoupením kalcitolerantních druhů Sphagnum contortum. S. obtusum. S. subnitens. S. teres . S. warnstorfii.

Společenstvo se vyskytuje na údolních rašeliništích nebo na plochých částech prameništních rašelinišť. Vyskytuje se i na rašeliništích v blízkosti vodních nádrží, zejména rybníků, kde však osídluje spíše pramenné vývěry a není příliš ovlivňováno eutrofní vodou z nádrže. Hladina podzemní vody dosahuje k povrchu půdy a na některých lokalitách dochází i k mírnému přeplavení. Mimo Českou republiku se společenstvo vyskytuje i na plovoucích ostrovech rašeliništní vegetace v jezerech. U sukcesně pokročilejších typů porostů se Sphagnum warnstorfii může hladina vody poklesat až 10 cm pod povrch. Ze tří zde uváděných asociací svazu jsou stanoviště této asociace nejmokřejší. Půdním typem je glej s povrchovou vrstvou rašeliny o mocnosti 30–200 cm (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Obsah minerálních částic v substrátu je proměnlivý, málokdy však přesahuje 40 %. Prokořenění je velmi husté a zasahuje 10–35 cm pod povrch (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Reakce prostředí je slabě kyselá až slabě bazická, pH se pohybuje od 5,5 do 7,5. V České republice se však společenstvo vyskytuje spíše v kyselejších biotopech s pH mezi 5,5 a 6,1 (J. Navrátilová & Navrátil 2005a, Štechová et al. 2010). Koncentrace vápníku se pohybuje mezi 10 a 50 mg.l–1. Přístupnost živin je stejně jako u ostatních rašelinišť malá; při větším přísunu živin se vegetace sukcesně mění (J. Navrátilová et al. 2006).

Nomen conservandum propositum

Orig. (Warén 1926): Menyanthes trifoliata-Sphagnum teres-Ass.

Syn.: Carici chordorrhizae-Sphagnetum warnstorfii Warén 1926 (§ 25), Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931 p. p., Sphagno warnstorfii-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931 (fantom)

Diagnostické druhy: Agrostis canina, Carex diandra, C. lasiocarpa. C. limosa. C. rostrata. Drosera rotundifolia. Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris. Utricularia minor. Valeriana dioica. Viola palustris; Aneura pinguis. Aulacomnium palustre. Bryum pseudotriquetrum. Calliergon giganteum. Calliergonella cuspidata. Campylium stellatum, Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra. Philonotis fontana. Scorpidium revolvens s. l. (převážně S. cossonii), Sphagnum contortum, S. obtusum. S. teres. S. warnstorfii. Tomentypnum nitens. Warnstorfia exannulata

Konstantní druhy: Agrostis canina. Carex diandra. C. lasiocarpa. C. nigra. C. panicea, C. rostrata, Drosera rotundifolia. Equisetum fluviatile. Eriophorum angustifolium. Galium palustre agg., G. uliginosum. Menyanthes trifoliata. Potentilla erecta, P. palustris, Valeriana dioica. Viola palustris; Aulacomnium palustre. Bryum pseudotriquetrum. Calliergonella cuspidata. Campylium stellatum. Hamatocaulis vernicosus. Sphagnum contortum. S. teres

Dominantní druhy: Carex diandra, C. lasiocarpa, C. limosa, Menyanthes trifoliata; Scorpidium revolvens s. l. (převážně S. cossonii), Sphagnum contortum, S. recurvum s. l., S. teres

Formální definice: (Carex chordorrhiza pokr. > 5 % OR Carex diandra pokr. > 5 % OR Carex lasiocarpa pokr. > 5 % OR Carex limosa pokr. > 5 %) AND Sphagnum sp. pokr. > 0 % AND (Hamatocaulis vernicosus pokr. > 5 % OR Scorpidium revolvens s. l. pokr. > 5 % OR Sphagnum contortum pokr. > 25 % OR Sphagnum warnstorfii pokr. > 5 % OR skup. Eriophorum latifolium OR skup. Sphagnum warnstorfii)

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBB03 Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 657-660.