Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBC01
Caricetum nigrae Braun 1915
Mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou

Caricetum nigrae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Převážná část porostů této asociace v České republice jsou rašelinné louky s poměrně velkou pokryvností cévnatých rostlin (60–95 %), mezi kterými převažují nízké ostřice (Carex demissa. C. echinata. C. nigra . C. panicea) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Z vysokých ostřic se častěji vyskytuje jen Carex rostrata. Kvůli relativně dobré přístupnosti živin a občas poklesající hladině vody se v porostech uplatňují i další skupiny rostlin, například sítiny (Juncus conglomeratus. J. effusus . J. filiformis), přesličky (např. Equisetum palustre), trávy a biky (např. Agrostis canina. Anthoxanthum odoratum. Briza media. Festuca rubra. Luzula campestris. L. sudetica a Nardus stricta) a zejména dvouděložné byliny (např. Caltha palustris. Cirsium palustre. Dactylorhiza majalis. Galium uliginosum. Potentilla erecta. Stellaria palustris. Tephroseris crispa . Viola palustris). Druhová bohatost bylinného patra je proto mimořádně velká – na ploše o velikosti 16 m² se může vyskytnout až 50 druhů cévnatých rostlin; nejčastěji zde roste 20–30 druhů. V mechovém patře se vyskytuje nejčastěji 2–8 druhů. V porostech chybějí kalcikolní druhy typické pro vápnité slatiny, druhy narušovaných rašelin a vysoké ostřice boreálního rozšíření. Mechové patro může být zapojené a pokrývat celý povrch půdy, ale na přeplavovaných lokalitách nebo pod souvislým zápojem cévnatých rostlin může být vyvinuto jen fragmentárně. Mohou převládat rašeliníky (nejčastěji Sphagnum subsecundum a S. teres), ale i jiné mechy (např. Aulacomnium palustre. Bryum pseudotriquetrum. Climacium dendroides. Philonotis fontana. Straminergon stramineum. Warnstorfia exannulata, na sušších místech Rhytidiadelphus squarrosus a na živinami bohatých stanovištích Calliergonella cuspidata a druhy rodu Plagiomnium).

Společenstvo osídluje rašelinné louky v plochých nebo mírně svažitých terénech, kterými voda buď protéká, nebo zde stagnuje (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Pokud se koncentrace vápníku pohybuje mezi 5 a 15 mg.l–1 a pH mezi 5 a 6, pak se může vyskytnout i přímo na pramenném vývěru. Vzácněji vystupuje až na hranici montánního a subalpínského stupně, kde se vyskytuje i na člověkem neovlivňovaných stanovištích. Hladina vody v období sucha poklesá asi do hloubky 20 cm (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Půdním typem je glej s tenkou vrstvou náslatě. Reakce prostředí je slabě kyselá a většinou neklesá pod pH 5 (Rybníček 1974, Hájek et al. 2006a, J. Navrátilová et al. 2006), při kterém by už docházelo k uvolňování vodíkových iontů, železa a hliníku a druhová bohatost by prudce poklesla (Tyler 2003). Koncentrace minerálů ve vodě odpovídá konduktivitě vody v rozmezí asi 50–100 µS.cm–1. Mělký rašelinný horizont, rozkolísaná hladina podzemní vody a velký podíl minerálních částic předurčují hojné zastoupení lučních druhů náročnějších na obsah živin.

Nomen mutatum propositum

Orig. (Braun 1915): Caricetum Goodenovii (Carex goodenowii = C. nigra)

Syn.: Carici canescentis-Agrostietum caninae Tüxen 1937 caricetosum paniceae Tüxen 1937, Caricetum canescenti-stellulatae Klika et Šmarda 1944 p. p., Junco-Caricetum fuscae Tüxen ex Passarge 1964, Willemetio stipitatae-Caricetum paniceae Moravec 1965

Diagnostické druhy: Agrostis canina. Carex echinata. C. nigra. C. panicea. Eriophorum angustifolium. Nardus stricta. Potentilla erecta. Viola palustris; Aulacomnium palustre

Konstantní druhy: Agrostis canina, Anthoxanthum odoratum s. l. (převážně A. odoratum s. str.), Carex echinata. C. nigra. C. panicea. Cirsium palustre. Eriophorum angustifolium. Festuca rubra agg., Galium uliginosum. Juncus effusus. Luzula campestris agg., Nardus stricta, Potentilla erecta, Viola palustris; Aulacomnium palustre

Dominantní druhy: Carex nigra, C. panicea; Calliergonella cuspidata, Sphagnum palustre

Formální definice: (Carex echinata pokr. > 5 % OR Carex nigra pokr. > 25 % OR Carex panicea pokr. > 5 % OR skup. Carex canescens) AND skup. Anthoxanthum odoratum AND skup. Viola palustris NOT (skup. Caltha palustris AND skup. Eriophorum latifolium NOT skup. Lychnis flos-cuculi) NOT skup. Sphagnum warnstorfii NOT Carex davalliana pokr. > 5 % NOT Carex vaginata pokr. > 5 % NOT Cirsium rivulare pokr. > 5 % NOT Eriophorum latifolium pokr. > 5 % NOT Sphagnum cuspidatum pokr. > 5 % NOT Sphagnum recurvum s. l. pokr. > 25 %

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBC01 Caricetum nigrae Braun 1915. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 662-665.