Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBC02
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935
Mezotrofní rašeliniště s hrotnosemenkami

Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje nízké porosty rašelinišť na březích rybníků s převahou šáchorovitých rostlin a velkou pokryvností hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba). Bylinné patro je nezapojené a dosahuje pokryvnosti kolem 50 %. R. alba je doprovázena dalšími druhy trvale zvodněných otevřených a narušovaných rašelinných stanovišť (často Juncus bulbosus, vzácněji Drosera anglica. Juncus alpinoarticulatus . Rhynchospora fusca), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), nízkými a středně vysokými šáchorovitými rostlinami (např. Carex echinata. C. panicea. C. rostrata . Eriophorum angustifolium). Z dvouděložných bylin se uplatňuje subatlantský druh Hydrocotyle vulgaris a dále například Oxycoccus palustris. Potentilla erecta a P. palustris. Trávy jsou zastoupeny druhy Agrostis canina a Molinia caerulea s. str. Často jsou přítomny submerzně rostoucí bublinatky (Utricularia spp.). Mechové patro je dobře vyvinuto a pokrývá více než polovinu plochy, na narušovaných stanovištích však může být jeho pokryvnost přechodně snížena. Typickými druhy mechového patra jsou rašeliníky ze sekce Subsecunda, které rostou ponořené ve vodě a tolerují mírný přísun minerálů (Sphagnum inundatum . S. subsecundum), a statný subatlantský rašeliník S. papillosum ze sekce Palustria. Dalším typickým druhem je srpnatka Warnstorfia exannulata, která zarůstá mělké sníženiny zaplněné vodou. V porostech se nejčastěji vyskytuje 10–20 druhů cévnatých rostlin a 4–7 druhů mechorostů na ploše o velikosti 16 m².

Asociace osídluje trvale zvodnělá rašeliniště s nízkou koncentrací vápníku a hořčíku v rozmezí 5–10 mg.l–1 a nízkou koncentrací dusíku, fosforu a draslíku (Rybníček 1970a, J. Navrátilová & Navrátil 2005a). Na gradientu nasycení bázemi, který v rámci rašeliništní vegetace probíhá od vrchovišť a přechodových rašelinišť k vápnitým slatiništím, zaujímá tato asociace pozici mezi asociacemi Carici rostratae-Sphagnetum recurvi a Campylio stellati-Trichophoretum alpini. Vyskytuje se převážně na okrajích rybníků a jezer, ale může se vyvinout i na mokrých sníženinách mezi písčitými přesypy a vzácněji i na prameništních rašeliništích (Rybníček 1970a). Hladina podzemní vody se pohybuje v úrovni hlaviček rašeliníků a obvykle nepoklesá níž než 10 cm pod povrch mechového patra (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68, J. Navrátilová & Navrátil 2005a). Vrstva rašeliny není většinou silná a půda obsahuje velký podíl minerálních částic (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Porosty tolerují disturbance. Na stanovištích, kde probíhá expanze rychle rostoucích rašeliníků, je disturbance jedinou možností, jak zabránit zániku tohoto společenstva. Hrotnosemenky totiž patří k druhům, které nevytvářejí velké zásoby živin v podzemních orgánech, a nejsou proto příliš úspěšné v konkurenci s rašeliníky z okruhu Sphagnum recurvum s. l., které tvoří velkou biomasu (Malmer et al. 1994).

Nomen inversum propositum

Orig. (Klika 1935b): Asociace Rhynchospora alba-Drosera anglica

Syn.: Rhynchosporetum albae Koch 1926 (§ 36, nomen ambiguum), Rhynchosporo fuscae-Sphagnetum platyphylli Warén 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Rhynchosporetum fuscae W. Braun 1968, Sphagno subsecundi-Rhynchosporetum albae (Koch 1926) Rybníček in Rybníček et al. 1984, Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae Osvald 1923 sphagnetosum subsecundi Dierssen et Dierssen 1984

Diagnostické druhy: Drosera anglica. D. ×obovata, D. rotundifolia, Eriophorum angustifolium. Hydrocotyle vulgaris. Juncus alpinoarticulatus, J. bulbosus, Menyanthes trifoliata. Molinia caerulea s. l. (převážně M. caerulea s. str.), Oxycoccus palustris s. l., Pedicularis palustris. Potentilla palustris, Rhynchospora alba, Utricularia minor; Aneura pinguis. Hamatocaulis vernicosus. Sphagnum affine, S. inundatum, S. obtusum. S. palustre. S. papillosum, S. subsecundum, Warnstorfia exannulata

Konstantní druhy: Agrostis canina. Carex panicea. Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Juncus bulbosus. Molinia caerulea s. l. (převážně M. caerulea s. str.), Potentilla erecta. P. palustris, Rhynchospora alba, Viola palustris; Sphagnum subsecundum. Warnstorfia exannulata

Dominantní druhy: Calluna vulgaris. Carex panicea. Drosera rotundifolia. Drosera .obovata. Eriophorum angustifolium. Molinia caerulea s. l. (převážně M. caerulea s. str.), Phragmites australis, Rhynchospora alba; Sphagnum inundatum, S. palustre, S. papillosum, S. platyphyllum. S. recurvum s. l., S. subsecundum

Formální definice: Rhynchospora alba pokr. > 5 % AND (Sphagnum subsecundum pokr. > 5 % OR skup. Rhynchospora alba) NOT skup. Eriophorum latifolium NOT Campylium stellatum pokr. > 5 % NOT Scorpidium scorpioides pokr. > 5 % NOT Sphagnum recurvum s. l. pokr. > 50 % NOT Trichophorum alpinum pokr. > 5 %

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBC02 Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae Klika 1935. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 665-668.