Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBC05
Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Hadač et Váňa 1967
Arkticko-alpínská rašeliniště se srpnatkou trsnatou

Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje druhově velmi chudé porosty, jejichž strukturu a vzhled udává mechové patro. Vyskytuje se zde nejčastěji 2–5 druhů cévnatých rostlin a 1–4 druhy mechorostů na ploše 5–16 m². Bylinné patro je jen asi 30 cm vysoké a jeho pokryvnost zpravidla nepřesahuje 60 %. Dominuje v něm suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) nebo suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum). Na stanovištích v blízkosti vrchovištních komplexů se může vyskytnout ostřice bažinná (Carex limosa). Z dalších cévnatých rostlin se v porostech mohou objevit např. Carex echinata. C. pauciflora. Eriophorum vaginatum. Swertia perennis a Viola palustris. Mechové patro je zapojené a zpravidla kryje celý povrch půdy kromě bází cévnatých rostlin. Dominuje v něm bokoplodý, výrazně červenohnědě až černě zbarvený mech srpnatka trsnatá (Warnstorfia sarmentosa), někdy doprovázená dalším bokoplodým mechem se srpovitě zahnutými lístky W. exannulata a játrovkou Scapania uliginosa. Rašeliníky se vyskytují jen vzácně a s malou pokryvností (např. Sphagnum majus . S. teres).

Asociace se vyskytuje v nejchladnějších oblastech Krkonoš, většinou ve výškách nad 1300 m n. m., často v okolí vrchovišť. Je pod stálým vlivem mírně proudící vody, která trvale dosahuje povrchu mechového patra (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). Voda zamrzá pozdě nebo nezamrzá vůbec. Produkce mechového i bylinného patra je malá, a proto se rašelina hromadí jen pomalu. Nízké koncentrace minerálů a hodnoty pH 5–6 jsou srovnatelné s ostatními asociacemi svazu Caricion canescenti-nigrae. Extrémně malá je však přístupnost živin, jak naznačuje nízká biomasa bylinného patra, absence trav a dvouděložných bylin a velké zastoupení druhů s optimem výskytu na vrchovištích. Porosty snášejí narušování, například povrchovou erozi po deštích nebo mírný sešlap.

Orig. (Hadač & Váňa 1967): Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Nordhagen 1928

Syn.: Eriophoretum polystachyi Nordhagen 1928 (§ 3d, asociace uppsalské školy, § 36, nomen ambiguum), Calliergonetum sarmentosi Dahl 1956 (§ 29b), Caricetum rostratae Osvald 1923 calliergonetosum sarmentosi Steiner 1992, Drepanoclado intermedii-Trichophoretum cespitosi sensu auct. non Nordhagen 1928 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carex echinata. C. limosa. C. pauciflora. Eriophorum angustifolium, Swertia perennis, Trichophorum cespitosum; Warnstorfia exannulata, W. sarmentosa

Konstantní druhy: Carex echinata, Eriophorum angustifolium, Trichophorum cespitosum; Warnstorfia sarmentosa

Dominantní druhy: Eriophorum angustifolium, Trichophorum cespitosum; Scapania uliginosa, Warnstorfia exannulata, W. sarmentosa

Formální definice: Warnstorfia sarmentosa pokr. > 25 % OR (Warnstorfia sarmentosa pokr. > 5 % AND Eriophorum angustifolium pokr. > 5 %)

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBC05 Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii Hadač et Váňa 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 675-677.