Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBD04
Polytricho communis-Molinietum caeruleae Hadač et Váňa 1967
Vysychavá přechodová rašeliniště s bezkolencem modrým

Polytricho communis-Molinietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled porostů udává dominantní vysoká tráva bezkolenec modrý (Molinia caerulea s. str.), dosahující v této vegetaci výšky kolem 50 cm. Nižší patro tvoří zejména sítina niťovitá (Juncus filiformis), trsnatá tráva smilka tuhá (Nardus stricta) a poléhavá bylina mochna nátržník (Potentilla erecta). Někdy bývají vtroušeny nízké ostřice, například Carex echinata . C. nigra. Na okrajích vrchovišť se mohou uplatnit i další šáchorovité rostliny, jako jsou Carex pauciflora. Eriophorum vaginatum a Trichophorum cespitosum. Mechové patro nejčastěji dosahuje pokryvnosti 60–100 % a je tvořeno zejména kopečky ploníku obecného (Polytrichum commune) a rašeliníky z okruhu Sphagnum recurvum s. l. V porostech ploníku bývají vtroušeny rašeliníky ze sekce Acutifolia .S. capillifolium, S. girgensohnii. S. rubellum . S. russowii). Porosty jsou druhově velmi chudé (5–10 druhů cévnatých rostlin a 2–3 druhy mechorostů na ploše o velikosti kolem 16 m²) a převažují v nich druhy s širokou ekologickou amplitudou běžné ve všech typech kyselých mokřadů.

Vegetace této asociace porůstá mírné svahy na okrajích horských vrchovišť, rašelinných smrčin a porostů kleče. Je typická pro horská rašeliniště Krkonoš, kde je hojná v nadmořských výškách 1000–1450 m, byla však zaznamenána i v nižších polohách. Nejníže položená lokalita se nachází u rybníka Dvořiště v Třeboňské pánvi v nadmořské výšce 400 m. Hladina vody je velmi rozkolísaná a často klesá pod mělkou kořenovou i rašelinnou vrstvu (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68). To vede k převládnutí ploníku nad rašeliníky a dominanci bezkolence, který netoleruje trvale vysokou hladinu vody. Na stanovištích floristicky shodné vegetace s Carex nigra. Juncus filiformis, Molinia caerulea s. str. a Polytrichum commune v mokřadech severního Finska byla zaznamenána velmi rozkolísaná hladina podzemní vody, od přeplavení povrchu půdy na jaře až po pokles hladiny i více než 1 m pod povrch půdy v létě (Laitinen et al. 2008). Podobný vodní režim předpokládáme i u našich porostů. Půdním typem je rašelinná půda nebo zrašeliněný podzol s vrstvou rašeliny mocnou jen asi 20 cm (Hadač & Váňa 1967). Půda je kyselá, s malou koncentrací přístupných živin. Hadač & Váňa (1967) udávají tři měřené hodnoty pH půdy v rozmezí 4,7–5,0. Pro výskyt asociace je důležitá i historie rašeliništní vegetace v jednotlivých oblastech. Dominantní druh Molinia caerulea s. str. je v Evropě nejhojnější v boreální zóně, zatímco ve střední Evropě se vyskytuje převážně na stanovištích reliktní povahy (Dančák 2002). Je běžný právě ve vysokých sudetských pohořích a na Třeboňsku, naopak chybí tam, kde je historie bezlesých rašelinišť poměrně krátká, například v karpatských flyšových pohořích. Asociace Polytricho communis-Molinietum caeruleae proto schází například v Moravskoslezských Beskydech, i když se tam vyskytují hydrologicky a pedologicky vhodná stanoviště s dominujícím Polytrichum commune.

Orig. (Hadač & Váňa 1967): Polytricho communis-Molinietum coeruleae assoc. nova

Syn.: Junco filiformis-Sphagnetum recurvi Osvald 1923 p. p. (§ 3d, asociace uppsalské školy)

Diagnostické druhy: Homogyne alpina. Juncus filiformis. Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Trientalis europaea; Polytrichum commune. Sphagnum recurvum s. l., S. russowii

Konstantní druhy: Juncus filiformis, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Nardus stricta. Potentilla erecta; Polytrichum commune, Sphagnum recurvum s. l.

Dominantní druhy: Eriophorum angustifolium, Juncus filiformis, Molinia caerulea s. l. (M. caerulea s. str.), Nardus stricta. Oxycoccus palustris s. l., Phragmites australis; Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii, S. recurvum s. l., S. russowii. S. subsecundum

Formální definice: Molinia caerulea s. l. pokr. > 25 % AND Polytrichum commune pokr. > 5 % NOT skup. Eriophorum vaginatum

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBD04 Polytricho communis-Molinietum caeruleae Hadač et Váňa 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 693-695.