Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBE02
Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis Hadač et Váňa 1967
Vegetace šlenků v mělkých částech horských vrchovišť

Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Typické porosty této asociace jsou druhově chudé: obsahují zpravidla jen 1–5 druhů cévnatých rostlin a 1–3 druhy mechorostů na ploše 2–16 m². V bylinném patře dominuje ostřice zobánkatá (Carex rostrata), kterou může doprovázet suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) nebo ostřice bahenní (Carex limosa). Okrajově vstupují do porostů i druhy přechodových rašelinišť, jako jsou Carex canescens. C. echinata a Juncus filiformis. Mechové patro je tvořeno nejčastěji druhem Warnstorfia fluitans, ale jako subdominanty se vyskytují také Sphagnum cuspidatum a S. majus. Porosty mají řídké bylinné patro, zatímco mechorosty mohou pokrývat téměř celou plochu šlenku.

Porosty této asociace osídlují jezírka a tůňky okrajových částí vrchovišť (laggů), kde malá mocnost rašeliny umožňuje, aby na minerály a živiny náročnější Carex rostrata kořenila pod vrstvou rašeliny v minerálním podloží. Naopak mechorosty a mělce kořenící byliny rostou v oligotrofním až dystrofním prostředí, podobném šlenkům na hluboké rašelině. Na minerálním dně tůněk se hromadí vodní sediment dy, voda stagnuje, je dystrofní a má silně kyselou reakci (Rybníček in Rybníček et al. 1984: 15–68).

Orig. (Hadač & Váňa 1967): Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis assoc. nova (Drepanocladus fluitans = Warnstorfia fluitans)

Syn.: Carici rostratae-Sphagnetum cuspidati Osvald 1923 (§ 3d, asociace uppsalské školy)

Diagnostické druhy: Carex canescens, C. limosa, C. rostrata. Eriophorum vaginatum; Sphagnum cuspidatum, S. majus, S. recurvum s. l., Warnstorfia fluitans

Konstantní druhy: Carex canescens. C. limosa, C. rostrata; Sphagnum cuspidatum. S. recurvum s. l., Warnstorfia fluitans

Dominantní druhy: Carex limosa, C. rostrata; Sphagnum cuspidatum, S. majus, Warnstorfia fluitans

Formální definice: Carex rostrata pokr. > 5 % AND Warnstorfia fluitans pokr. > 5 % NOT skup. Philonotis seriata NOT Sphagnum subsecundum pokr. > 5 %

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBE02 Carici rostratae-Drepanocladetum fluitantis Hadač et Váňa 1967. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 700-701.