Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RBE03
Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli Osvald 1923
Subatlantské vrchovištní trávníky s hrotnosemenkou bílou

Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli

Foto na botanickafotogalerie.cz

V bylinném patře dominuje subatlantský druh hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), kterou doprovázejí Calluna vulgaris. Drosera rotundifolia. Eriophorum angustifolium nebo Oxycoccus palustris a v atlantských oblastech severozápadní Evropy také Erica tetralix a Lycopodiella inundata. Ve fytocenologických snímcích z našeho území je ze subatlantských druhů zastoupen Juncus squarrosus, který se v porostech může vyskytnout na sušších místech. Roste zde také Hammarbya paludosa, která je u nás vzácným a ohroženým druhem orchideje vázaným na rašeliniště. Mechové patro je většinou zapojené a vyskytuje se v něm několik druhů rašeliníků. Z nich nejčastěji dominují druhy netvořící bulty, jako Sphagnum papillosum a S. tenellum, vyšší pokryvnosti mohou dosahovat i S. capillifolium s. l., S. cuspidatum a S. magellanicum. Mimo naše území se v této vegetaci vyskytuje i S. pulchrum. Na rozdíl od asociace Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae se v porostech téměř neuplatňují druhy, které koření v minerálním substrátu pod vrstvou rašeliny nebo vyžadují vyšší zásobení minerály (např. Agrostis canina. Carex echinata. C. panicea. C. rostrata a Phragmites australis). Chybějí také kalcitolerantní druhy rašeliníků. Z důvodu výskytu v těsné blízkosti minerálně bohatších typů rašelinišť je druhová bohatost porostů vyšší než v případě jiných společenstev vrchovištních šlenků. V České republice bylo na plochách o velikosti 4–25 m² nejčastěji zjištěno 5–15 druhů cévnatých rostlin a 3–6 druhů mechorostů.

Asociace osídluje šlenky a jejich okraje s trvale vysokou hladinou podzemní vody. Tato stanoviště se vyznačují ombrotrofním režimem a silně oligotrofní a kyselou vodou. V atlantské části Evropy se tato vegetace vyskytuje na plochých vrchovištích a pokryvných rašeliništích (Schaminée et al. in Schaminée et al. 1995: 263–286). U nás se vyvíjí na rašeliništích v blízkosti rybníků, avšak jen tam, kde vrstva rašeliny izoluje povrch rašeliniště od vlivu minerálně bohaté podzemní vody, a kde proto začíná převažovat sycení povrchu rašeliniště živinami chudou srážkovou vodou. Z toho důvodu hladina podzemní vody někdy poklesá až 25 cm pod povrch rašeliniště (Rybníček 1970a). Koncentrace vápníku u nás nepřesahuje 5 mg.l–1 a pH vody se pohybuje v rozmezí 3–4 (Rybníček 1970a).

Nomen conservandum propositum

Orig. (Osvald 1923): Rhynchospora alba-Sphagnum tenellum-Ass.

Syn.: Rhynchosporo albae-Sphagnetum papillosi Osvald 1923 (§ 25), Sphagnum cuspidatum-Rhynchospora alba nodum Rybníček 1970, Rhynchosporetum albae sensu auct. non Koch 1926 (pseudonym), Sphagnetum papillosi Jonas 1935 rhynchosporetosum albae sensu Rybníček 1970 p. p. non Stamer 1967 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Carex limosa, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium, Oxycoccus palustris s. l., Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris; Polytrichum strictum. Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. papillosum, S. tenellum

Konstantní druhy: Calluna vulgaris. Carex limosa, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium. E. vaginatum. Lysimachia vulgaris, Oxycoccus palustris s. l., Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris; Aulacomnium palustre. Polytrichum strictum. Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum. S. papillosum. S. recurvum s. l., S. tenellum

Dominantní druhy: Rhynchospora alba; Aulacomnium palustre, Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum, S. palustre, S. papillosum, S. recurvum s. l., S. tenellum

Formální definice: Rhynchospora alba pokr. > 5 % AND (skup. Carex limosa OR skup. Sphagnum papillosum)

Zdroj: Hájek M. & Hájková P. (2011): RBE03 Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli Osvald 1923. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 701-704.