Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RCA03
Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956
Vrchoviště s klečí

Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje keřové porosty borovice kleče (Pinus mugo) nebo borovice rašelinné (P. ×pseudopumilio) zarůstající horská vrchoviště. Oba druhy mohou dosahovat výšky až 2 m a pokryvnosti až 90 %. V podrostu se uplatňují zejména keříčky (Betula nana. Empetrum hermaphroditum. E. nigrum. Oxycoccus microcarpus. O. palustris, Vaccinium myrtillus. V. uliginosum a V. vitis-idaea), v Krkonoších bývá vzácně přimíšen ostružiník moruška (Rubus chamaemorus). V mechovém patře převládají červeně zbarvené rašeliníky Sphagnum magellanicum a S. capillifolium s. l., popřípadě rašeliníky ze skupiny S. recurvum s. l. V sušších místech k nim přistupují další mechorosty (např. Pleurozium schreberi . Polytrichum strictum) a lišejníky (např. Cetraria islandica . Cladonia spp.). Porosty obsahují kolem 10 druhů cévnatých rostlin a 5–9 druhů mechorostů na ploše 4–16 m². Mechové patro je tak bohatší než u většiny ostatních vrchovištních společenstev.

Tato vysokohorská rašeliniště jsou sycena převážně srážkovou vodou a někdy současně obohacována minerálně chudou podzemní vodou. Často tvoří přechodnou zónu mezi otevřenými vrchovišti a okolními lesními porosty. Hladina podzemní vody leží v nejvlhčím období roku přibližně 20 cm pod povrchem půdy (Šoltés et al. in Valachovič 2001: 275–296). Reakce půdy je kyselá až silně kyselá. Substrát je tvořen rašeliníkovou rašelinou, která je hluboká asi 1 m, tedy mělčí než u otevřených vrchovišť ve stejných nadmořských výškách.

Nomen inversum propositum

Orig. (Lutz 1956): Pinus Mugo-Vaccinium uliginosum-Assoziation

Syn.: Pinetum uncinatae Kästner & Flössner 1933 (§ 36, nomen ambiguum), Chamaemoro-Pinetum mugo (Zlatník 1928) Hadač et Váňa 1967, Pino rotundatae-Sphagnetum Neuhäusl 1969 p. p., Sphagno magellanici-Pinetum mugo Hadač et al. 1969, Pino mugo-Sphagnetum Dierßen 1978

Diagnostické druhy: Pinus mugo, Pinus .pseudopumilio. Andromeda polifolia. Calluna vulgaris, Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense, Oxycoccus palustris s. l., Rubus chamaemorus. Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea; Cephalozia bicuspidata. Dicranum undulatum. Mylia anomala. Polytrichum strictum. Ptilidium ciliare. Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum. S. recurvum s. l., S. russowii

Konstantní druhy: Pinus mugo; Calluna vulgaris. Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Melampyrum pratense. Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea; Dicranum scoparium. Pleurozium schreberi. Polytrichum strictum. Sphagnum magellanicum, S. recurvum s. l.

Dominantní druhy: Pinus mugo, Pinus .pseudopumilio; Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum; Polytrichum strictum. Sphagnum capillifolium s. l., S. fuscum, S. recurvum s. l., S. russowii

Formální definice: (Pinus mugo pokr. > 25 % OR Pinus ×pseudopumilio pokr. > 25 %) AND skup. Eriophorum vaginatum

Zdroj: Navrátilová J. (2011): RCA03 Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo Lutz 1956. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 715-718.