Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RCA05
Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948
Vrchovištní blatkové bory

Ledo palustris-Pinetum uncinatae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o nezapojená zalesněná vrchoviště, jejichž fyziognomii určuje stromovitá borovice blatka (Pinus rotundata). V řídkém stromovém patře se dále uplatňuje borovice lesní (P. sylvestris) nebo její kříženec s blatkou (P. ×digenea). Vzácně je přimíšena bříza pýřitá (Betula pubescens) a smrk ztepilý (Picea abies). Výška stromů je nejčastěji 8–10 m. Keřové patro tvořené dřevinami stromového patra je silně rozvolněné a věkově diferencované. Bylinné patro s převahou suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum) a keříčků (např. Ledum palustre. Oxycoccus palustris . Vaccinium uliginosum) pokrývá většinou 50–60 % plochy a nepotlačuje rozvoj mechového patra, jemuž dominují rašeliníky (zejména Sphagnum recurvum s. l. a S. capillifolium s. l.). Bylinné patro je druhově chudé a zpravidla obsahuje kolem 5 druhů na ploše kolem 100 m². V mechovém patře roste zpravidla 3–6 druhů na stejně velkých plochách.

Podobně jako Sphagno-Pinetum.sylvestris není ani Ledo-Pinetum uncinatae výlučně společenstvem ombrotrofního rašeliniště, protože bývá často dosycováno oligotrofní prameništní vodou. Pokrývá často celou plochu mírných terénních sníženin ve stupni bučin nebo horských smrčin (Neuhäusl in Rybníček et al. 1984: 69–84). Hladina podzemní vody leží nejčastěji 15–20 cm pod povrchem půdy, kolísá však výrazněji než u nelesních vrchovišť. V nenarušených blatkových borech však ani v létě obvykle neklesá hlouběji než 40 cm pod povrch půdy (Rektoris et al. 1997, Kučerová et al. 2000). Reakce půdy je kyselá až silně kyselá. Substrát tvoří hluboká rašeliníková a suchopýrová rašelina se slabou dřevitou příměsí.

Nomen inversum propositum

Orig. (Šmarda 1948): Asociace: Pinus uncinata-Ledum palustre Kka 1935 (Pinus uncinata = P. rotundata)

Syn.: Pino uncinatae-Ledetum palustris Klika in Klika et Novák 1941 (§ 2b, nomen nudum), Pino rotundatae-Sphagnetum Neuhäusl 1969 p. p.

Diagnostické druhy: Betula pubescens, Pinus rotundata; Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum; Polytrichum strictum. Sphagnum capillifolium s. l., S. cuspidatum, S. magellanicum, S. recurvum s. l.

Konstantní druhy: Pinus rotundata; Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium myrtillus. V. uliginosum; Aulacomnium palustre. Polytrichum commune. P. strictum. Sphagnum capillifolium s. l., S. magellanicum. S. recurvum s. l.

Dominantní druhy: Pinus rotundata; Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea; Polytrichum commune, P. strictum, Sphagnum cuspidatum, S. fuscum, S. recurvum s. l.

Formální definice: Pinus rotundata pokr. > 5 % AND skup. Eriophorum vaginatum NOT skup. Vaccinium vitis-idaea

Zdroj: Navrátilová J. (2011): RCA05 Ledo palustris-Pinetum uncinatae Klika ex Šmarda 1948. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 721-726.