Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RCC01
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926
Boreální vrchoviště se suchopýrkem trsnatým

Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo je tvořeno řídkým bylinným patrem a zapojeným patrem mechovým. Jako dominanty se uplatňují suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum) a rašeliník tuhý (Sphagnum compactum). V bylinném patře se vyskytují i další vrchovištní druhy, jako jsou Andromeda polifolia. Carex pauciflora. Empetrum hermaphroditum. E. nigrum, Eriophorum vaginatum . Vaccinium uliginosum. Na sušších místech může převládát Molinia caerulea, která zvyšuje celkovou pokryvnost bylinného patra. V mechovém patře se dále hojněji vyskytují mechorosty Gymnocolea inflata . Polytrichum strictum a lišejník Cetraria islandica. Kromě Sphagnum compactum jsou ostatní druhy rašeliníků (např. S. lindbergii . S. russowii) v našich porostech vzácné a dosahují jen malých pokryvností. U nás chybějí nebo jsou velmi vzácné arkticko-boreální druhy, např. Betula nana, Rubus chamaemorus a Sphagnum lindbergii, které se běžně vyskytují v tomto společenstvu v severní Evropě (Dierßen 1996). Naopak u nás vstupují do tohoto společenstva i nevrchovištní druhy Carex bigelowii. Homogyne alpina. Nardus stricta nebo Trientalis europaea, což souvisí s výskytem v subalpínském stupni. Porosty jsou druhově chudé, průměrně s 9 druhy v bylinném patře a 4 druhy v mechovém patře na ploše 5–36 m².

Tato vegetace osídluje svahová vrchoviště v nadmořských výškách nad 1300 m, jejichž rašelina je hluboká pouze 50–100 cm (Hadač & Váňa 1967, 1969). Ve vrchovištní mozaice je vázána na mírné deprese a přechodnou zónu mezi vegetací asociace Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici a klečovými porosty. Voda obsahuje jen stopové množství minerálů a její pH se pohybuje mezi 3,8 a 4,5 (Hadač & Váňa 1967). Rašelinná půda je tvořena nerozloženými rašeliníky s vtroušenými větvičkami keříčků. V zimě je společenstvo chráněno mocnou sněhovou pokrývkou.

Nomen conservandum propositum et nomen mutatum propositum

Orig. (Warén 1926): Scirpus caespitosus-Sphagnum compactum-Ass. (Scirpus caespitosus = Trichophorum cespitosum)

Syn.: Trichophoretum austriaci Zlatník 1928, Trichophoro austriaci-Sphagnetum compacti Krisai 1966

Diagnostické druhy: Andromeda polifolia, Carex pauciflora, Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Trichophorum cespitosum, Vaccinium uliginosum; Cetraria islandica, Gymnocolea inflata, Polytrichum strictum, Sphagnum compactum

Konstantní druhy: Andromeda polifolia. Carex pauciflora. Eriophorum vaginatum. Molinia caerulea s. l. (převážně M. caerulea s. str.), Trichophorum cespitosum, Vaccinium myrtillus. V. uliginosum; Cetraria islandica. Gymnocolea inflata. Polytrichum strictum, Sphagnum compactum

Dominantní druhy: Calluna vulgaris. Molinia caerulea s. l. (převážně M. caerulea s. str.), Trichophorum cespitosum; Gymnocolea inflata, Sphagnum compactum

Formální definice: Trichophorum cespitosum pokr. > 5 % AND (Sphagnum compactum pokr. > 5 % OR skup. Sphagnum compactum)

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RCC01 Trichophoro cespitosi-Sphagnetum compacti Warén 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 731-733.