Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace RCC02
Empetro nigri-Sphagnetum fusci Osvald 1923
Boreální vrchoviště s bulty rašeliníku hnědého

Empetro nigri-Sphagnetum fusci

Foto na botanickafotogalerie.cz

Vzhled porostů určuje dominantní rašeliník hnědý (Sphagnum fuscum), který vytváří nápadné bulty. Bylinné patro tvoří vrchovištní druhy kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Pravidelně bývají přítomny také klikvy, zejména Oxycoccus microcarpus. Bulty rašeliníku osídlují suchomilnější keříčky Calluna vulgaris . Vaccinium uliginosum, které zde dosahují poměrně velkých pokryvností, dále mechorosty Mylia anomala a Polytrichum strictum a lišejníky rodu Cladonia. V mechovém patře se vyskytují i další druhy rašeliníků, zejména Sphagnum magellanicum, S. recurvum a S. rubellum. U nás jsou porosty ochuzeny o arkticko-boreální druhy: podobně jako u předchozí asociace schází Betula nana. Rubus chamaemorus . Sphagnum lindbergii. V oceánicky laděných oblastech boreální zóny bývají přítomny i subatlantské druhy Narthecium ossifragum a Sphagnum tenellum (Dierßen 1996). Díky struktuře s bulty, které nabízejí odlišné stanovištní podmínky než zamokřené koberce rašeliníků, patří toto společenstvo v rámci vrchovištní vegetace k druhově bohatším, a to především v mechovém patře. V něm se vyskytuje zpravidla 6–9 druhů na plochách o velikosti 4–16 m², zatímco bylinné patro mívá na stejně velkých plochách 5–8 druhů.

U nás se asociace vyskytuje na otevřených vrchovištích, zatímco v boreální zóně bývá běžná přítomnost řídkého stromového patra (Heikkilä 1987). Hladina podzemní vody mezi bulty neklesá hlouběji než 50 cm pod povrch půdy, často je to však mnohem méně a vzlínáním zůstává celý profil vlhký (Bufková et al. 2005). Pouze na bultech je odstup od vodní hladiny větší, a prostředí je zde proto sušší. Rašelina se vyznačuje velmi nízkým stupněm rozkladu (Neuhäusl in Rybníček et al. 1984: 69–84). Voda je silně oligotrofní a silně kyselá.

Nomen conservandum propositum

Orig. (Osvald 1923): Empetrum nigrum-Sphagnum fuscum-Ass.

Syn.: Sphagnetum fusci Luquet 1926; Rubo chamaemori-Sphagnetum fusci Persson 1961, Sphagno robusti-Empetretum hermaphroditi Hadač et Váňa 1967 p. p.

Diagnostické druhy: Andromeda polifolia, Calluna vulgaris. Carex pauciflora. Drosera rotundifolia. Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum; Aulacomnium palustre. Cladonia deformis. Dicranum undulatum. Mylia anomala, Polytrichum strictum, Sphagnum capillifolium s. l. (převážně S. rubellum), S. fuscum, S. magellanicum, S. tenellum

Konstantní druhy: Andromeda polifolia. Calluna vulgaris, Eriophorum vaginatum, Oxycoccus palustris s. l., Vaccinium uliginosum; Aulacomnium palustre. Polytrichum strictum. Sphagnum capillifolium s. l. (převážně S. rubellum), S. fuscum, S. magellanicum. S. recurvum s. l.

Dominantní druhy: Calluna vulgaris, Empetrum nigrum s. l., Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum; Sphagnum capillifolium s. l. (převážně S. rubellum), S. fuscum, S. magellanicum. S. russowii

Formální definice: Sphagnum fuscum pokr. > 5 % NOT skup. Anthoxanthum odoratum NOT skup. Carex rostrata NOT skup. Viola palustris NOT Pinus mugo pokr. > 5 % NOT Pinus ×pseudopumilio pokr. > 5 % NOT Pinus rotundata pokr. > 5 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2011): RCC02 Empetro nigri-Sphagnetum fusci Osvald 1923. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation]. Academia, Praha, pp. 733-736.