Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SAA01
Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938
Vegetace stinných vápencových skal s puchýřníkem křehkým a sleziníkem zeleným

Cystopteridetum fragilis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o vápnomilné a mírně nitrofilní společenstvo polostinných až zastíněných stanovišť s výskytem jemné mezofilní kapradiny puchýřníku křehkého (Cystopteris fragilis). Tento druh však není kalcifilní, ale pouze slabě bazifilní, takže silně přesahuje i do jiných asociací třídy. Jeho hojný výskyt v tomto společenstvu odráží spíše stabilní vlhkost štěrbin než obsah živin. Jako dominanta se v porostech spolu s puchýřníkem často uplatňuje sleziník červený (Asplenium trichomanes, s výjimkou acidofilního poddruhu A. trichomanes subsp. trichomanes; Ekrt 2008). Z dalších druhů kapradin se vzácněji vyskytuje Asplenium ruta-muraria. A. viride . Gymnocarpium robertianum. Hojný je výskyt skupiny druhů typických pro živinami bohaté polostinné lesní lemy a hájový podrost, např. Campanula trachelium. Carex digitata. Chelidonium majus. Epilobium montanum. Geranium robertianum. Mycelis muralis. Poa nemoralis . Urtica dioica. V pravidelně přítomném mechovém patře se uplatňují druhy vyžadující nebo snášející vápnité podklady, jako jsou mechorosty Ditrichum flexicaule. Encalypta streptocarpa. Grimmia pulvinata. Preissia quadrata. Schistidium apocarpum . Tortella tortuosa nebo lišejníky rodů Acarospora. Caloplaca. Psora. Solorina . Verrucaria. Zastíněné skály plošně porůstají mechy rodů Anomodon. Brachythecium, Ctenidium. Neckera. Thamnobryum aj. Porosty přirozených stanovišť místy obsahují vzácné druhy reliktního rázu. K nim patří Cortusa matthioli v propasti Macocha v Moravském krasu, na jiných lokalitách se vyskytují např. Circaea alpina. Hackelia deflexa. Phyllitis scolopendrium. Pleurospermum austriacum. Polypodium interjectum. Polystichum aculeatum. P. lonchitis. Saxifraga paniculata. S. rosacea . Sesleria caerulea. Porosty asociace obsahují zpravidla 5–10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Pokryvnost bylinného patra někdy činí až 60 %, pokryvnost mechového patra i přes 80 %.

Společenstvo se vyskytuje na přirozených i antropogenních stanovištích. Je vázáno na místa přistíněná až stinná, ať už vlivem reliéfu (např. na severně orientovaných skalách) nebo přesahujících korun stromů. Porůstá skály, šikmá skalní žebra a plotny, vlhká místa v převisech a stabilní sutě bazických hornin. Jsou to nejčastěji vápence, vzácněji vápnité pískovce, ale i diabasy, spility a ruly s vápnitými vložkami. Mnohem hojněji, i když v druhově ochuzené formě, se vyskytuje na antropogenních stanovištích, jako jsou stinné a vlhké skalní stěny v lomech a zářezech železničních tratí nebo rozmanité typy zdí s maltovým pojivem. I u zdí je patrná vazba na stinné polohy s větší vzdušnou vlhkostí, a proto se společenstvo nachází například na stinných zdech uvnitř zřícenin středověkých hradů, zděných domovních terasách, u ústí starých sklepů, na pilířích mostů a nadjezdů a na vnitřních stěnách starých studní.

Orig. (Oberdorfer 1938): Cystopteris fragilis-Assoziation

Syn.: Cystopteris fragilis-Asplenium viride-Gesellschaft Oberdorfer 1936 (§ 3c), Cystopterido-Phyllitidetum Faber 1936 (§ 2b, nomen nudum), Cystopterido filicis-fragilis-Asplenietum viridis Oberdorfer 1949, Ctenidio-Polypodietum Jurko et Peciar 1963, Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum robertiani Kolbek et Sádlo 1994 p. p.

Diagnostické druhy: Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Epilobium collinum; Bryoerythrophyllum recurvirostrum. Orthothecium intricatum. Tortula muralis

Konstantní druhy: Cystopteris fragilis, Taraxacum sect. Ruderalia

Dominantní druhy: Cystopteris fragilis; Marchantia polymorpha

Formální definice: (Cystopteris fragilis pokr. > 5 % OR Asplenium viride pokr. > 5 %) NOT Asplenium ruta-muraria pokr. > 5 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAA01 Cystopteridetum fragilis Oberdorfer 1938. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 411-414.