Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SAC01
Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1937
Vegetace výslunných silikátových skal se sleziníkem severním a kapradinkou skalní

Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty asociace Woodsio-Asplenietum se vyznačují přítomností acidofilní světlomilné a suchomilné kapradiny sleziníku severního (Asplenium septentrionale) a případně i vzácné kapradinky skalní (Woodsia ilvensis) v doprovodu dalších acidofilních nebo acidotolerantních bylin, např. Avenella flexuosa. Festuca.ovina. F. pallens. Potentilla tabernaemontani. Rumex acetosella. Scleranthus perennis. Sedum reflexum . Thymus pulegioides. Kromě jmenovaných kapradin se z dalších chasmofytních druhů vyskytují zejména Asplenium trichomanes subsp. trichomanes . Polypodium vulgare. Na přirozených stanovištích k nim často přistupují také některé reliktní skalní druhy, zejména Hieracium schmidtii a Viola tricolor subsp. saxatilis. Vzácnější jsou některé druhy náročnější na minerální živiny, např. Allium senescens subsp. montanum . Dianthus carthusianorum. Acidofilní druhy převládají rovněž mezi mechy a lišejníky. Časté jsou druhy mělkých půd na skalních teráskách (např. Cetraria aculeata. Cladonia pyxidata . Polytrichum piliferum). Porosty jsou řídké a často těsně navazují na kontaktní vegetaci mělkých půd či suchých kostřavových trávníků, proto je často obtížné jednoznačně vymezit jejich hranice. Podle způsobu vymezení pak kolísá pokryvnost porostu a počet druhů ve snímku. U cévnatých rostlin se pohybuje zpravidla v rozmezí 5–15 druhů na plochách o velikosti 2–10 m² při pokryvnosti bylinného patra 5–35 %. Mechové patro o pokryvnosti většinou do 15 % mívá jen kolem 4–8 druhů (nepočítaje v to korovité epilitické lišejníky).

Jde o společenstvo otevřených, zpravidla výslunných skal a skalních terásek minerálně chudých silikátových hornin. Stanoviště jsou přirozená i antropogenní. Přirozenými stanovišti jsou skalní srázy nebo hrany a vrcholy skal v říčních údolích a na vulkanických kopcích. Takové porosty obsahují mnoho druhů chasmofytních, vzácných a reliktních. Dále se společenstvo vyskytuje na nižších skalách a skalních teráskách dlouhodobě udržovaných pastvou dobytka nebo zvěře (příkladem jsou lesní enklávy na Křivoklátsku zvané pleše). Antropogenní výskyty společenstva jsou vázány na stěny lomů nebo skalky v zářezech cest, silnic a železničních tratí, ojediněle i na terasové zdi skládané nasucho z kamenů.

Nomen inversum propositum

Orig. (Tüxen 1937): Asplenium septentrionale-Woodsia ilvensis-Ass. (Br.-Bl. 1926 n. n.) Tx. 1937

Syn.: Asplenio septentrionalis-Silenetum rupestris Malcuit 1929 (§ 2b, nomen nudum), Asplenium septentrionale-Silene rupestris Oberdorfer 1934 (§ 3c), Asplenietum septentrionalis Schwickerath 1944, Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis Sádlo 1998 p. p.

Diagnostické druhy: Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis subsp. arduini. Rumex acetosella. Viola tricolor .V. tricolor subsp. saxatilis), Woodsia ilvensis. Cladonia pyxidata, Polytrichum piliferum

Konstantní druhy: Asplenium septentrionale, Rumex acetosella; Ceratodon purpureus. Cladonia pyxidata, Polytrichum piliferum

Dominantní druhy: Woodsia ilvensis

Formální definice: (Asplenium septentrionale pokr. > 5 % OR Woodsia ilvensis pokr. > 5 %) NOT skup. Acinos arvensis

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAC01 Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis Br.-Bl. ex Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 424-426.