Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SAC03
Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924
Vegetace stinných silikátových skal s osladičem obecným

Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje acidofilní vegetaci stinných a polostinných stanovišť s výskytem geofytní kapradiny osladiče obecného (Polypodium vulgare), která v porostech často dominuje. Většina přítomných druhů je tolerantní vůči zastínění, nedostatku živin a kyselosti substrátu. Často se vyskytují další kapradiny (např. Athyrium filix-femina. Dryopteris dilatata. D. filix-mas. Gymnocarpium dryopteris . Phegopteris connectilis), lesní traviny (např. Avenella flexuosa. Luzula luzuloides . Poa nemoralis), dvouděložné byliny humózních, ale minerálně chudších půd (např. Oxalis acetosella), pasekové polokeře (např. Rubus idaeus) a robustní mechorosty lesního podrostu (např. Dicranum scoparium. Hypnum cupressiforme a Polytrichastrum formosum) nebo otevřených skalních výchozů (např. Bartramia pomiformis). Porosty jsou oproti jiným typům skalní a suťové vegetace často velmi rozsáhlé a mohou zaujímat i stovky m² s pokryvností bylinného patra až přes 60 %. Pokryvnost mechového patra běžně přesahuje 75 %. Počet druhů bylinného patra značně kolísá: na pískovcových skalách jsou často porosty tvořeny jen samotným osladičem, na břidličných sutích však počet druhů může přesáhnout 15 na plochách o velikosti 2–10 m².

Společenstvo je vázáno převážně na přirozená stanoviště, a to většinou skalní, vzácněji i na nepohyblivé sutě tvořené většími balvany. Je hojné především v hlubších údolích řek a potoků na stinných stanovištích s kyselými horninami. Běžné je zejména v pískovcových skalních městech. Mimo tato území se vyskytuje např. na zalesněných kopcích s vrcholovými skalkami nebo balvanovými rozpady. Občas se nachází i na stěnách starých lomů, zatímco na zdech je velmi vzácné, protože dominantnímu osladiči nevyhovuje vápnitá malta. Občas však osídluje nasucho postavené kamenné opěrné zdi v lesním prostředí, které jsou částečně zazemněné a vlhké. Většina porostů se nachází v lesním prostředí nebo alespoň v chráněných závětrných, stinných polohách s větší vlhkostí vzduchu. Na sutích se vyskytuje hlavně v jejich okrajové části částečně zastíněné stromovým patrem okolního lesa, případně na plošně nevelkých sutích obklopených lesem. Na stinná místa je osladič vázán proto, že mikroklima otevřených slunných a větrných míst mu poškozuje jeho stálezelené, pomalu rostoucí listy. Po poškození předčasně odumřou a rostlina je nestačí nahrazovat novými. Substrátem porostů bývá pískovec, granitoidy, ruly, svory, granulit, algonické nebo kulmské břidlice, vzácně i znělec a další vulkanické horniny. Převažují tedy minerálně slabší silikátové horniny s kyselým humusem. Přísun minerálních látek ze zvětrávající matečné horniny je často modifikován jehličnatými stromy rostoucími v okolí porostu, z jejichž opadu vzniká kyselý humus.

Nomen inversum propositum

Orig. (Firbas 1924): Association des Polypodium vulgare L. und Asplenium Trichomanes L.

Syn.: Bartramio-Cystopteridetum Stöcker 1962, Hypno-Polypodietum Jurko et Peciar 1963, Impatienti-Dryopteridetum filicis-maris Chytrý 1993, Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis Sádlo 1998 p. p.

Diagnostické druhy: Polypodium vulgare s. l. (P. vulgare s. str.); Dicranum scoparium

Konstantní druhy: Dryopteris filix-mas. Poa nemoralis, Polypodium vulgare s. l. (P. vulgare s. str.), Rubus idaeus; Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l. (převážně H. cupressiforme s. str.), Polytrichastrum formosum

Dominantní druhy: Polypodium vulgare s. l. (P. vulgare s. str.); Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme s. l. (převážně H. cupressiforme s. str.), Pleurozium schreberi. Polytrichastrum formosum

Formální definice: (Polypodium vulgare s. l. pokr. > 5 % OR Cystopteris fragilis pokr. > 5 %) AND (skup. Vaccinium myrtillus OR Hypnum cupressiforme s. l. pokr. > 25 %) NOT Calamagrostis arundinacea pokr. > 25 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAC03 Asplenio trichomanis-Polypodietum vulgaris Firbas 1924. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 429-432.