Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SAD01
Cryptogrammetum crispae Oberdorfer 1957
Vegetace subalpínských a alpínských silikátových sutí s jinořadcem kadeřavým

Cryptogrammetum crispae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Porosty mají druhově chudé bylinné patro s pokryvností do 20 %. Převládá v nich oddenkatá geofytní kapradina jinořadec kadeřavý (Cryptogramma crispa), která tvoří řídké klonální populace prorůstající sutí. Doprovází ji jen několik druhů trav (např. Avenella flexuosa . Calamagrostis villosa) a četné mechy (např. Racomitrium spp.) a korovité lišejníky (např. Rhizocarpon spp.). V porostech se vyskytují zpravidla jen 3–4 druhy cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–5 m².

Jde o acidofilní společenstvo málo zazemněných, nepohyblivých a minerálně velmi chudých sutí silikátových hornin v subalpínském a alpínském stupni hor.

Orig. (Oberdorfer 1957): Cryptogrammetum Jenny-Lips 30 (Cryptogramma crispa)

Syn.: Allosuretum crispi Lüdi 1921 (§ 2b, nomen nudum), Cryptogrammetum Jenny-Lips 1930 (fantom)

Diagnostické druhy: Cryptogramma crispa; Racomitrium sudeticum

Konstantní druhy: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Cryptogramma crispa, Deschampsia cespitosa; Cladonia pyxidata. Cynodontium polycarpon, Racomitrium sudeticum

Dominantní druhy: –

Formální definice: Cryptogramma crispa pokr. > 5 %

Zdroj: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): SAD01 Cryptogrammetum crispae Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 433-434.