Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SCA02
Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960
Vegetace bazických osypů s jednoletými druhy

Galeopsietum angustifoliae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje nezapojené porosty o pokryvnosti do 35 %, jejichž vzhled určují krátkověké suťové byliny, kromě konopice úzkolisté (Galeopsis angustifolia) ještě Epilobium collinum. Lactuca viminea. Microrrhinum minus . Teucrium botrys. Tyto štíhlé druhy jsou fyziognomicky nápadné, ačkoli jejich pokryvnost bývá malá. Spolu s nimi se vyskytují četné ruderální druhy, jak jednoleté (např. Fallopia convolvulus . Lactuca serriola), tak vytrvalé (např. Artemisia absinthium. Convolvulus arvensis. Echium vulgare . Torilis japonica), a druhy suchých trávníků (např. Melica transsilvanica. Salvia verticillata. Sanguisorba minor . Sedum album). V porostech bylo zpravidla zaznamenáno kolem 15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 4–25 m². Mechové patro obvykle chybí.

Dominantní Galeopsis angustifolia spolu s dalšími suťovými bylinami (např. Microrrhinum minus) potřebuje výslunné sutě s minerální, nepříliš humózní půdou. Proto má tato asociace optimum v horních částech sutí s erozním mikroreliéfem, případně na sutích antropogenního původu nebo ve štěrku v kolejištích. Je typickým společenstvem čerstvě vytěžených lomů, kde v prvních 10–20 letech kolonizuje osypy pod stěnami, ale i odvaly, štěrkové kraje cest a kamenitý materiál na lomových etážích. Horninovým podkladem je na přirozených lokalitách vápenec, spilit, paleoandezit a algonkické břidlice, v lomech i diabas, čedič a patrně i další bazické horniny.

Orig. (Bornkamm 1960): Galeopsis angustifolia-Ass. Büker 1942, Galeopsidetum angustifoliae

Syn.: Galeopsietum angustifoliae Büker 1942 prov. (§ 3b), Chaenorhino-Galeopsietum angustifoliae Valachovič 1990

Diagnostické druhy: Artemisia absinthium. Crepis foetida subsp. rhoeadifolia, Galeopsis angustifolia, Microrrhinum minus. Sedum album. Teucrium botrys

Konstantní druhy: Echium vulgare, Galeopsis angustifolia, Hypericum perforatum. Sedum album

Dominantní druhy: Galeopsis angustifolia

Formální definice: Galeopsis angustifolia pokr. > 5 % NOT skup. Consolida regalis

Zdroj: Sádlo J. (2009): SCA02 Galeopsietum angustifoliae Büker ex Bornkamm 1960. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 454-457.