Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace SCB01
Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993
Vegetace silikátových osypů s jednoletými druhy

Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani

Foto na botanickafotogalerie.cz

Převahou jednoletých druhů se tato asociace fyziognomicky podobá asociaci Galeopsietum angustifoliae. Vzhled porostů určuje zejména konopice širolistá (Galeopsis ladanum), často spolu se starčkem lepkavým (Senecio viscosus) a dalšími ruderálními druhy, jako jsou Echium vulgare . Fallopia convolvulus. Doprovázejí je druhy suchých kostřavových trávníků (např. Anthericum liliago, Cardaminopsis arenosa, Hylotelephium maximum . Sedum reflexum), acidofilních trávníků a světlých lesů na kyselých substrátech (např. Avenella flexuosa. Luzula luzuloides. Lychnis viscaria. Rumex acetosella a Veronica officinalis). V porostech se zpravidla vyskytuje 10–15 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 10–25 m². Mechové patro většinou není vyvinuto.

Společenstvo se vyskytuje častěji na antropogenních stanovištích než na sutích přirozeného původu. Jeho typickými stanovišti jsou zejména osypy lomů, mělké kamenité akumulace skalnatých zářezů silnic a tratí, okraje cest a navážky štěrku. Horninovým podkladem jsou nejčastěji různé břidličné horniny sedimentárního i metamorfního původu (např. algonkické a ordovické břidlice, svor a rula), ale i vulkanity, např. čediče a znělce. Někdy se dokonce vyskytuje na společných lokalitách s asociací Galeopsietum angustifoliae; pak bývá vázána na ulehlejší, hlinité sutě nebo na místa s lokálním výskytem bázemi chudších podkladů.

Orig. (Eliáš 1993): Senecio-Galeopsietum ladani Eliáš 1986 (Senecio sylvaticus)

Syn: Senecioni-Galeopsietum ladani Eliáš 1986 (§ 5)

Diagnostické druhy: Epilobium collinum, Galeopsis ladanum, Hylotelephium telephium agg. (převážně H. maximum), Senecio viscosus

Konstantní druhy: Galeopsis ladanum, Hylotelephium telephium agg. (převážně H. maximum), Poa nemoralis. Senecio viscosus

Dominantní druhy: Galeopsis ladanum

Formální definice: Galeopsis ladanum pokr. > 5 % NOT skup. Stellaria media

Zdroj: Sádlo J. (2009): SCB01 Senecioni sylvatici-Galeopsietum ladani Eliáš 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation]. Academia, Praha, pp. 459-461.