Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TBA02
Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae Vicherek in Moravec et al. 1995
Solničková slaniska

Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae

Foto na botanickafotogalerie.cz

V druhově chudých, rozvolněných nebo vzácněji i zapojených porostech dominuje jednoletá sukulentní solnička rozprostřená (Suaeda prostrata), která představuje ponticko-panonský prvek. Ostatní druhy, terofyty nebo hemikryptofyty, dosahují jen velmi malé pokryvnosti nebo mohou i chybět. Patří k nim ponticko-panonské druhy Aster tripolium subsp. pannonicus a Salicornia prostrata, kontinentální Atriplex prostrata subsp. latifolia a dále Puccinellia distans a Spergularia maritima. Vegetace se vyznačuje nízkým vzrůstem, obvykle bývá vyvinuta maloplošně a je druhově chudá; obsahuje zpravidla jen kolem pěti druhů na ploše 4–25 m². Mechové patro chybí.

Společenstvo je vázáno na hlinité a hlinitojílovité, extrémně zasolené půdy alkalické reakce. Charakteristický je zvýšený obsah nitrátů. Horká a suchá léta spolu s velkou koncentrací solí v půdě umožňují přežít jen několika málo specializovaným druhům.

Orig. (Moravec et al. 1995): Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae Vicherek ass. nov.

Syn.: Suaedetum pannonicae sensu Vicherek 1973 non (Soó 1933) Wendelberger 1943 (pseudonym)

Diagnostické druhy: Aster tripolium subsp. pannonicus, Atriplex prostrata subsp. latifolia, Juncus gerardii, Plantago maritima, Puccinellia distans, Salicornia prostrata, Spergularia maritima, S. salina, Suaeda prostrata

Konstantní druhy: Puccinellia distans, Spergularia maritima, Suaeda prostrata

Dominantní druhy: Suaeda prostrata

Formální definice: Suaeda prostrata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2007): TBA02 Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae Vicherek in Moravec et al. 1995. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 147-149.