Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TCB01
Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943
Slané trávníky se sítinou Gérardovou

Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde zpravidla o nízké trávníky, které mají ráz mokré louky. Dominují v nich trsnaté traviny, jako je ostřice oddálená a Otrubova (Carex distans, C. otrubae) nebo sítina Gerardova (Juncus gerardii). Na intenzivněji přepásaných nebo sešlapaných místech jsou hojné nízké dvouděložné byliny, např. Lotus tenuis, Potentilla anserina a Scorzonera parviflora. Na plochách s narušovaným půdním povrchem se místy vyskytují jednoleté druhy (např. Centaurium pulchellum), zatímco na místech bez disturbance rostou vyšší subhalofilní byliny, např. Althaea officinalis a Cirsium brachycephalum. Dále se zde objevují druhy aluviálních luk a ruderálních trávníků, např. Cirsium canum, Poa trivialis, Ranunculus repens a Taraxacum sect. Ruderalia. Na ploše 16–25 m² obsahuje tato vegetace zpravidla kolem 20–30 druhů cévnatých rostlin. Mechové patro je vyvinuto slabě nebo chybí.

Porosty této asociace se u nás původně vyskytovaly v mělkých sníženinách slanisk v okolí slaných jezer a vývěrů minerálních pramenů. Dnešní stanovištní vazba už není tak zřetelná, neboť dosud existující porosty se nacházejí v blízkosti obcí a udržely se vlivem vesnického způsobu obhospodařování. Půdy jsou hlinité až jílovité, alkalické až neutrální reakce, s vysokou koncentrací rozpustných solí v povrchovém půdním horizontu a se středním obsahem humusu. Zjara bývají mělce zaplaveny a v létě silně vysychají.

Nomen inversum propositum

Orig. (Wendelberger 1943): Juncus Gerardi-Scorzonera parviflora-Ass. (Wenzl 1934) Wendelberger 1943

Syn.: Juncetum gerardii Wenzl 1934 (§ 36, nomen ambiguum), Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis Wendelberger 1943 (§ 2b, nomen nudum)

Diagnostické druhy: Achillea asplenifolia, Agrostis stolonifera, Aster tripolium subsp. pannonicus, Bolboschoenus maritimus s. l., Carex distans, C. otrubae, Cirsium brachycephalum, C. canum, Eleocharis uniglumis, Juncus compressus, J. gerardii, Lotus tenuis, Lythrum virgatum, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Orchis palustris, Phragmites australis, Plantago maritima, P. uliginosa, Potentilla anserina, P. reptans, Puccinellia distans, Pulegium vulgare, Pulicaria vulgaris, Scorzonera parviflora, Senecio erraticus, Tetragonolobus maritimus, Trifolium fragiferum

Konstantní druhy: Agrostis stolonifera, Bolboschoenus maritimus s. l., Carex distans, Cirsium canum, Eleocharis uniglumis, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Phragmites australis, Plantago uliginosa, Poa trivialis, Potentilla anserina, P. reptans, Pulegium vulgare, Ranunculus repens, Scorzonera parviflora, Taraxacum sect. Ruderalia, Tetragonolobus maritimus, Trifolium fragiferum

Dominantní druhy: Carex distans, C. otrubae, Deschampsia cespitosa, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Potentilla anserina, Scorzonera parviflora

Formální definice: skup. Scorzonera parviflora NOT skup. Carex otrubae NOT Salicornia prostrata pokr. > 25 % NOT Suaeda prostrata pokr. > 25 %

Zdroj: Šumberová K. (2007): TCB01 Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Wenzl 1934) Wendelberger 1943. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 157-159.