Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDA02
Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris Ellmauer in Mucina et al. 1993
Suché ovsíkové louky

Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace Ranunculo-Arrhenatheretum zahrnuje mezofilní až xerofilní louky s vyrovnaným zastoupením trav a bylin, které mívají před sečí poměrně výrazný květnatý aspekt. Porosty jsou rozvolněné až silně zapojené, s pokryvností bylinného patra zpravidla přes 80 %, výrazně dvojvrstevné a dosahující výšky 60–80 cm. Jsou druhově bohatší než u předchozí asociace, obvykle s 35–45 druhy cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Ve spodní vrstvě do 30 cm rostou především trávy kostřava červená (Festuca rubra agg.), lipnice luční (Poa pratensis s. l.) a tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), z dvouděložných bylin pak Achillea millefolium agg., Campanula patula, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Veronica chamaedrys a mnohé další druhy. Ve svrchní vrstvě dominují ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) a srha laločnatá (Dactylis glomerata), z dvouděložných bylin se pak uplatňují Galium album subsp. album, Knautia arvensis agg., Leucanthemum vulgare agg., Ranunculus acris, Rumex acetosa a další. Právě tyto druhy tvoří před první sečí výrazně květnatý pozdně jarní aspekt, který mohou dotvářet teplomilné druhy širokolistých suchých trávníků, např. Salvia pratensis. Mechové patro bývá zastoupeno s pokryvností zpravidla nepřesahující 30 % a častěji se v něm vyskytují Brachythecium rutabulum a Rhytidiadelphus squarrosus.

Suché ovsíkové louky se vyskytují v komplexech vegetace suchých trávníků svazu Bromion erecti nebo na svažitých a výslunných stanovištích v komplexech mezofilních luk, pastvin a křovin. Lze je nalézt od planárního po suprakolinní stupeň v nadmořských výškách do 600 m, přičemž ve vyšších polohách jsou vázány zpravidla na jižní až západní svahy. Půdy jsou zpravidla hlinitopísčité až písčitohlinité kambizemě, často mělčí a kamenité, středně zásobené živinami, s nasyceným sorpčním komplexem. Půdní reakce je kyselá až slabě kyselá, obsah humusu je vyšší a poměr C/N užší (Blažková & Kučera in Kolbek et al. 1999: 130–207). V termofytiku roste tato vegetace i na hlubších půdách, zatímco v mezofytiku je spíše vázána na půdy mělčí.

Orig. (Mucina et al. 1993a): Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum Ellmauer ass. nova (Arrhenatherum elatius)

Syn.: Arrhenatheretum elatioris Scherrer 1925 (§ 31, mladší homonymum: non Arrhenatheretum elatioris Braun 1915)

Diagnostické druhy: Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Pimpinella saxifraga, Plantago media, Trisetum flavescens

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str. a A. pratensis), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Briza media, Campanula patula, Centaurea jacea, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Dactylis glomerata, Daucus carota, Festuca pratensis, F. rubra agg., Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), G. verum agg. (převážně G. verum s. str.), Holcus lanatus, Knautia arvensis agg., Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Luzula campestris agg. (převážně L. campestris s. str.), Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, P. media, Poa pratensis s. l., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Thymus pulegioides, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys agg. (převážně V. chamaedrys s. str.), Vicia cracca

Dominantní druhy: Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg., Poa pratensis s. l., Trisetum flavescens

Formální definice: skup. Anthoxanthum odoratum AND skup. Arrhenatherum elatius AND skup. Leucanthemum vulgare AND skup. Plantago media NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Cynosurus cristatus NOT skup. Geranium pratense NOT skup. Serratula tinctoria NOT skup. Viola canina

Zdroj: Kučera T. (2007): TDA02 Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris Ellmauer in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 173-175.