Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDA03
Poo-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberdorfer 1957
Podhorské kostřavovo-trojštětové louky

Poo-Trisetetum flavescentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Asociace zahrnuje mezofilní květnaté louky a extenzivní pastviny s dominantními travami kostřavou červenou (Festuca rubra agg.), ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), psinečkem obecným (Agrostis capillaris) a trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens). Před první, zpravidla červnovou sečí vytvářejí porosty pestrobarevný aspekt s Leucanthemum vulgare agg., Ranunculus acris a Campanula patula. Před druhou, srpnovou sečí vzhled porostů určuje hnědavá dominanta Agrostis capillaris a kvetoucí druhy Achillea millefolium, A. pratensis, Hypericum maculatum a Leontodon hispidus, v sušších porostech také Campanula rotundifolia, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum a Thymus pulegioides. Tyto louky obsahují zpravidla 30–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m², u oligotrofní varianty Hypericum maculatum i více. Mechové patro bývá přítomno, málokdy však má větší pokryvnost. Jeho nejčastějšími druhy jsou Plagiomnium affine s. l. a Rhytidiadelphus squarrosus.

Společenstvo je vázáno na vrchoviny a podhorské oblasti v nadmořských výškách do 800 m. Osídluje nejčastěji oligotrofní kambizemě, mírně humózní a kamenité na minerálně chudším podloží. Jejich horizont A má kyselou půdní reakci, ale značně nasycený sorpční komplex a úzký poměr C/N; B horizont je chudší a kyselejší (Blažková 1991). V létě půdy pravidelně mírně vysychají.

Orig. (Oberdorfer 1957): Poa-Trisetetum (Knapp 51) (Poa pratensis, P. trivialis, Trisetum flavescens)

Syn.: Trifolio-Festucetum rubrae Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Phyteumato-Festucetum Passarge 1968

Diagnostické druhy: Campanula patula, Leucanthemum vulgare agg., Trisetum flavescens

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (Achillea millefolium s. str. a A. pratensis), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Cerastium holosteoides subsp. triviale, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, F. rubra agg., Galium mollugo agg. (převážně G. album subsp. album), Holcus lanatus, Knautia arvensis agg., Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Luzula campestris agg. (převážně L. campestris s. str.), Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium pratense, T. repens, Trisetum flavescens, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Vicia cracca

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg., Poa pratensis s. l., Sanguisorba officinalis, Trisetum flavescens; Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: skup. Anthoxanthum odoratum AND skup. Arrhenatherum elatius AND skup. Leucanthemum vulgare NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Cynosurus cristatus NOT skup. Geranium pratense NOT skup. Geranium sylvaticum NOT skup. Plantago media NOT skup. Serratula tinctoria NOT skup. Viola canina

Zdroj: Kučera T. (2007): TDA03 Poo-Trisetetum flavescentis Knapp ex Oberdorfer 1957. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 175-178.