Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDB02
Melandrio rubri-Phleetum alpini Blažková in Krahulec et al. 1997
Horské knotovkové louky

Melandrio rubri-Phleetum alpini

Foto na botanickafotogalerie.cz

Nízké až středně vysoké horské mezofilní louky, většinou s dominancí trav kostřavy červené (Festuca rubra agg.) a psinečku obecného (Agrostis capillaris), často i s hojným kakostem lesním (Geranium sylvaticum). V dolní části bylinného patra jsou hojné kontryhele (Alchemilla vulgaris s. l.). Výrazně se uplatňují také Anthoxanthum odoratum s. l., Bistorta major, Deschampsia cespitosa, Hypericum maculatum a Silene vulgaris, zatímco Trisetum flavescens se vyskytuje už jen zřídka na živinami nejbohatších půdách. Důležitým znakem je přítomnost druhů sestupujících z alpínského stupně (Campanula bohemica, Phleum rhaeticum a Potentilla aurea). Druhová bohatost je menší než u lučních společenstev nižších poloh a většinou se pohybuje v rozmezí 30–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá vyvinuto velmi slabě; dosahuje pokryvnosti jen několika procent nebo často zcela chybí.

Melandrio-Phleetum porůstá plošiny a mírné svahy vyšší části montánního a supramontánního stupně Krkonoš, velmi vzácně i Hrubého Jeseníku. Půdy jsou většinou typu kambizem, dílem i slabě podzolované. V minulosti byly ovlivněny lidskými kultivačními zásahy (hnojení, vápnění). Humusový horizont má charakter mulu bez kořenové plsti typické pro smilkové porosty stejných nadmořských výšek. V plochém terénu hřebenových poloh jsou v půdách místy patrné rezivé záteky oxidovaného železa kolem kořínků, indikující občasné přemokření. Směrem do hloubky však tyto záteky mizí. Půdní pH ve svrchní části humusového horizontu bylo zjištěno v rozpětí 4,1–4,5 (Krahulec et al. 1997).

Orig. (Krahulec et al. 1997): Melandrio-Phleetum alpini Blažková, ass. nova (Melandrium rubrum ~ Silene dioica, Phleum alpinum ~ P. rhaeticum)

Diagnostické druhy: Alchemilla vulgaris s. l., Bistorta major, Campanula bohemica, Cardaminopsis halleri, Crepis conyzifolia, Crepis mollis, Geranium sylvaticum, Gnaphalium sylvaticum, Hypericum maculatum, Phleum rhaeticum, Phyteuma spicatum, Poa chaixii, Potentilla aurea, Silene dioica, S. vulgaris, Viola lutea subsp. sudetica

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l., Avenella flexuosa, Bistorta major, Campanula bohemica, Cardaminopsis halleri, Crepis mollis, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra agg., Geranium sylvaticum, Gnaphalium sylvaticum, Hypericum maculatum, Leontodon hispidus, Luzula campestris agg., Myosotis palustris agg. (M. nemorosa), Nardus stricta, Phleum rhaeticum, Phyteuma spicatum, Poa chaixii, P. pratensis s. l., Potentilla aurea, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Silene dioica, S. vulgaris, Solidago virgaurea, Trifolium repens, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Viola lutea subsp. sudetica

Dominantní druhy: Agrostis capillaris, Festuca rubra agg., Geranium sylvaticum, Potentilla aurea

Formální definice: skup. Geranium sylvaticum AND skup. Potentilla aurea NOT Avenella flexuosa pokr. > 25 % NOT Nardus stricta pokr. > 25 %

Zdroj: Blažková D. (2007): TDB02 Melandrio rubri-Phleetum alpini Blažková in Krahulec et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 191-193.