Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDC04
Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis Winterhoff 1963
Vegetace lesních cest

Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis

Foto na botanickafotogalerie.cz

Společenstvo tvoří nízké rozvolněné porosty s převahou hemikryptofytů, které dobře snášejí sešlap. Na silněji narušovaných stanovištích je poměrně hojná a místy až dominantní severoamerická sítina tenká (Juncus tenuis), kterou s větší pokryvností doprovázejí trávy jílek vytrvalý (Lolium perenne) a psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera). Naopak na plochách jen mírně ovlivněných sešlapem se vyvíjejí porosty s dominantním černohlávkem černým (Prunella vulgaris). Pravidelně se vyskytuje jednoletá tráva lipnice roční (Poa annua), která je hojná na narušovaných a živinami bohatších stanovištích. Počet druhů se zpravidla pohybuje mezi 10–15 na plochách 5–10 m². Mechové patro je často vyvinuto a má pokryvnost kolem 10 %.

Prunello-Ranunculetum osídluje mírně sešlapávaná nebo i více narušovaná stanoviště na lesních cestách. Nejčastěji bývá vyvinuto ve středovém pruhu a v různě širokých lemech podél nezpevněných cest. Osídluje také krajnice lesních silnic, plochy používané jako skládky dřeva a paseky. V nelesní krajině se tyto porosty vyvíjejí na pěšinách v loukách a vzácně i na březích rybníků. Půdy jsou různorodé, od těžkých jílovitých až po lehké písčité nebo štěrkovité. Stanoviště jsou převážně zastíněná, ale místy i osluněná, vlhká a často přechodně zamokřená, zvláště ve vyjetých kolejích na hlinitých cestách.

Orig. (Winterhoff 1963): Prunella vulgaris-Ranunculus repens-Ass.

Syn.: Plantagini-Juncetum macri Oberdorfer 1957 prov. (§ 3b), Prunello-Plantaginetum majoris Faliński 1963 prov. (§ 3b), Alchemillo-Prunelletum vulgaris Passarge 1979, Juncetum tenuis sensu auct. non Schwickerath 1944 prov.

Diagnostické druhy: Juncus tenuis, Leontodon autumnalis, Plantago major, Poa annua

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Juncus tenuis, Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Plantago major, Poa annua, Prunella vulgaris, Taraxacum sect. Ruderalia, Trifolium repens

Dominantní druhy: Agrostis stolonifera, Juncus tenuis, Poa annua, Prunella vulgaris, Trifolium repens

Formální definice: Juncus tenuis pokr. > 25 % OR ((Juncus tenuis pokr. > 5 % OR Prunella vulgaris pokr. > 25 %) AND skup. Lolium perenne)

Zdroj: Simonová D. (2007): TDC04 Prunello vulgaris-Ranunculetum repentis Winterhoff 1963. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 205-207.