Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDD01
Molinietum caeruleae Koch 1926
Bazifilní bezkolencové louky

Molinietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Bylinné patro je hustě zapojené, s pokryvností obvykle nad 90 %. Nejčastějšími dominantami nebo subdominantami jsou bezkolence (Molinia arundinacea a M. caerulea), které však v některých porostech scházejí, kostřava červená (Festuca rubra agg.) a krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Toto společenstvo patří k nejbohatším typům naší luční vegetace: na ploše 16–25 m² se zpravidla vyskytuje 35–50 druhů cévnatých rostlin, ale výjimkou nejsou ani porosty s více než 60 druhy. Mechové patro na sušších stanovištích vyvinuto není nebo je zastoupeno slabě, na vlhčích místech se uplatňuje s velkou stálostí. Největší pokryvnosti zpravidla dosahuje Climacium dendroides.

Společenstvo je rozšířeno od nížin do podhůří, častěji se však zachovalo v nadmořských výškách nad 300 m. Vyskytuje se v nivách řek na vyšších terasách mimo dosah záplav, v nivách potoků, na březích rybníků a lesních loukách. Půdním typem je většinou pseudoglej nebo luvizem, na aluviích řek fluvizem. V minulosti byla tato vegetace rozšířena i na slatinných půdách nížin, zejména v Polabí, většina porostů se však do dnešní doby nezachovala. Půdní reakce je kyselá až neutrální, u slatinných porostů i bazická. Oproti následující asociaci je charakteristický větší obsah vápníku v půdě.

Orig. (Koch 1926): Molinietum coeruleae

Syn.: Silaëtum pratensis Knapp 1954, Sanguisorbo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1959 p. p., Serratulo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1966 p. p., Gentiano pneumonanthis-Molinietum litoralis Ilijanić 1968, Sanguisorbo-Festucetum pratensis Blažková 1973

Diagnostické druhy: Betonica officinalis, Carex umbrosa, Centaurea jacea, Galium boreale subsp. boreale, Molinia caerulea s. l., Sanguisorba officinalis, Scorzonera humilis, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Succisa pratensis

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str. a A. pratensis), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum s. l. (A. odoratum s. str.), Avenula pubescens, Betonica officinalis, Briza media, Cardamine pratensis agg. (C. matthioli a C. pratensis s. str.), Carex panicea, Centaurea jacea, Cirsium palustre, Dactylis glomerata, Deschampsia cespitosa, Festuca pratensis, F. rubra agg., Galium boreale subsp. boreale, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare agg., Lotus corniculatus, Luzula campestris agg. (převážně L. campestris s. str.), Lychnis flos-cuculi, Molinia caerulea s. l., Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla erecta, Ranunculus acris, R. auricomus agg., Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Stellaria graminea, Succisa pratensis, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Vicia cracca; Climacium dendroides

Dominantní druhy: Deschampsia cespitosa, Festuca rubra agg., Galium boreale subsp. boreale, Lathyrus pratensis, Molinia caerulea s. l., Sanguisorba officinalis

Formální definice: skup. Serratula tinctoria AND skup. Succisa pratensis

Zdroj: Řezníčková M. (2007): TDD01 Molinietum caeruleae Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 210-213.