Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDD02
Junco effusi-Molinietum caeruleae Tüxen 1954
Acidofilní bezkolencové louky

Junco effusi-Molinietum caeruleae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Pokryvnost bylinného patra je poměrně konstantní a pohybuje se zpravidla kolem 90 %. Jako nejčastější dominanty nebo subdominanty se uplatňují bezkolence (Molinia arundinacea a M. caerulea), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) a různé druhy úzkolistých trav, např. kostřava červená a ovčí (Festuca rubra agg. a F. ovina) a smilka tuhá (Nardus stricta). Ve vlhčích typech porostů se mohou vyskytovat i druhy rašelinných luk, např. Agrostis canina a Valeriana dioica. Druhová bohatost cévnatých rostlin se zpravidla pohybuje v rozmezí 35–50 druhů na ploše 16–25 m². Pokryvnost mechového patra kolísá od 0 až do 90 %; jeho nejčastějšími dominantami jsou Aulacomnium palustre, Climacium dendroides a Rhytidiadelphus squarrosus.

Společenstvo se vyskytuje převážně na rovinách nebo mírných svazích od pahorkatin do hor, nejčastěji v nadmořských výškách 400–600 m. Půdy jsou oligotrofní, většinou pseudogleje nebo kyselé kambizemě. Méně častý je výskyt na zrašelinělých půdách. Půdní reakce je silně kyselá až kyselá.

Orig. (Tüxen 1954): Junceto-Molinietum (Juncus effusus, Molinia caerulea)

Syn.: Junco-Molinietum caeruleae Preising 1951 (§ 2b, nomen nudum), Sanguisorbo-Festucetum commutatae Balátová-Tuláčková 1959 p. p.

Diagnostické druhy: Briza media, Carex pallescens, C. panicea, Holcus lanatus, Luzula campestris agg., Lychnis flos-cuculi, Molinia caerulea s. l., Nardus stricta, Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Viola canina

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Anthoxanthum odoratum s. l., Avenula pubescens, Briza media, Cardamine pratensis agg. (C. pratensis s. str.), Carex nigra, C. ovalis, C. pallescens, C. panicea, Centaurea jacea, Cirsium palustre, Deschampsia cespitosa, Festuca ovina, F. rubra agg., Galium uliginosum, Holcus lanatus, Lathyrus pratensis, Leucanthemum vulgare agg., Luzula campestris agg., Lychnis flos-cuculi, Molinia caerulea s. l., Myosotis palustris agg., Nardus stricta, Plantago lanceolata, Poa pratensis s. l., Potentilla erecta, Ranunculus acris, R. auricomus agg., Rumex acetosa, Sanguisorba officinalis, Stellaria graminea, Succisa pratensis, Trifolium pratense, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.), Viola canina; Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus

Dominantní druhy: Carex panicea, Festuca ovina, F. rubra agg., Molinia caerulea s. l., Nardus stricta, Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia; Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: skup. Lychnis flos-cuculi AND skup. Nardus stricta AND skup. Succisa pratensis NOT skup. Caltha palustris NOT skup. Serratula tinctoria

Zdroj: Řezníčková M. (2007): TDD02 Junco effusi-Molinietum caeruleae Tüxen 1954. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 213-215.