Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDF05
Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli Balátová-Tuláčková 1975
Horské vlhké louky s pcháčem různolistým

Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli

Foto na botanickafotogalerie.cz

Tato vegetace se vyznačuje dominancí pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum) a dále je tvořena širokolistými bylinami, travami a jen v malé míře ostřicemi. Díky velkému podílu bylin se během roku vytvářejí barevně nápadné aspekty. Rdesno hadí kořen (Bistorta major) udává vzhled společenstva v pozdním jaru, Cirsium heterophyllum v létě. Všechny tyto rostliny vytvářejí poměrně husté vícepatrové porosty, jejichž celková pokryvnost dosahuje většinou 100 %. Z trav se více uplatňují Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis a Deschampsia cespitosa. Typický je výskyt druhů mezofilních horských luk svazu Polygono bistortae-Trisetion flavescentis, které na vlhké louky navazují, např. Cardaminopsis halleri, Crepis mollis, Geranium sylvaticum, Phyteuma spicatum a Silene dioica. Druhová bohatost je středně velká až malá: nejčastěji se vyskytuje 25–40 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m², ale při silné dominanci pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum) nebo rdesna hadího kořene (Bistorta major) jen 20 druhů (Balátová-Tuláčková in Rybníček et al. 1984, Hájek & Hájková 2004). Mechové patro není dobře vyvinuto nebo často zcela chybí.

Polygono-Cirsietum heterophylli vytváří plošně rozsáhlé porosty v horách na podmáčených svazích nebo v údolích potoků. Vzácně zasahuje i do submontánního stupně, většina výskytů však leží ve vyšších polohách mezi 600 a 900 m n. m., charakteristických nižšími průměrnými ročními teplotami, než jsou typické pro většinu ostatních luk svazu Calthion palustris (4,5–6,5 °C), a vyššími ročními srážkovými úhrny (750–1200 mm). Půdy jsou syceny prosakující podzemní vodou, která však nikdy nestagnuje: jsou tedy po většinu vegetačního období pouze vlhké, nikoliv mokré, dobře provzdušněné a jen slabě oglejené. Půdní profil je hluboký zpravidla jen 10–15 cm, štěrkovitý až kamenitý (Balátová-Tuláčková 1975). Velmi kyselá půdní reakce souvisí s malým obsahem výměnného vápníku a vysokou koncentrací toxického hliníku v půdě. Kromě toho se tato společenstva odlišují od ostatních našich společenstev svazu Calthion palustris větším obsahem draslíku v půdě (Hájek & Hájková 2004).

Orig. (Balátová-Tuláčková 1975): Polygono-Cirsietum heterophylli ass. nova (Polygonum bistorta ~ Bistorta major)

Syn.: Deschampsio-Cirsietum heterophylli Balátová-Tuláčková 1985

Diagnostické druhy: Agrostis capillaris, Bistorta major, Cirsium heterophyllum, Crepis mollis, Galium uliginosum, Hypericum maculatum, Myosotis palustris agg., Ranunculus auricomus agg.

Konstantní druhy: Achillea millefolium agg. (převážně A. millefolium s. str.), Agrostis capillaris, Alchemilla vulgaris s. l., Alopecurus pratensis, Angelica sylvestris, Bistorta major, Cardamine pratensis agg. (C. pratensis s. str.), Cirsium heterophyllum, C. palustre, Crepis mollis, Deschampsia cespitosa, Festuca rubra agg., Galium uliginosum, Hypericum maculatum, Lathyrus pratensis, Lychnis flos-cuculi, Myosotis palustris agg., Poa trivialis, Potentilla erecta, Ranunculus acris, R. auricomus agg., Rumex acetosa, Veronica chamaedrys agg. (V. chamaedrys s. str.); Cirriphyllum piliferum

Dominantní druhy: Bistorta major, Cardaminopsis halleri, Cirsium heterophyllum, Myosotis palustris agg., Sanguisorba officinalis, Scirpus sylvaticus

Formální definice: Cirsium heterophyllum pokr. > 25 % AND skup. Caltha palustris

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2007): TDF05 Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli Balátová-Tuláčková 1975. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 257-259.