Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TDF06
Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris Balátová-Tuláčková 1985
Horské vlhké louky s krabilicí chlupatou

Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris

Foto na botanickafotogalerie.cz

Horské louky s krabilicí chlupatou (Chaerophyllum hirsutum) jsou tvořeny převážně širokolistými bylinami. Výrazný je jarní aspekt, kdy kvetou Caltha palustris, Cardamine amara subsp. amara a Chaerophyllum hirsutum, které vytvářejí nápadné žlutobílé porosty. Vzhled společenstva se po jejich odkvětu v létě mění a více se uplatňují vyšší byliny, například mokřadní pcháče a další druhy svazu Calthion palustris. Místy se vyskytují i další druhy vyžadující chladnou proudící vodu a přistínění, např. Chrysosplenium alternifolium, Glyceria nemoralis a Stellaria nemorum. Tyto druhy spolu s dalšími (např. Lysimachia nummularia) utvářejí přízemní vrstvu porostů. Tyto louky jsou středně druhově bohaté: obsahují zpravidla okolo 25–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². O něco bohatší bývají v případě většího zastoupení rašeliništních druhů, např. ve variantě Bistorta major. Mechové patro je vyvinuto jen někdy.

Tato asociace se vyskytuje především v horách, kde je vlhčí a chladnější klima než v oblasti výskytu jiných asociací svazu Calthion palustris. Průměrné roční teploty se pohybují zpravidla v rozmezí 4–7 °C a roční srážkové úhrny v rozmezí 700–1300 mm. Porosty se vyvíjejí na strmějších pramenných svazích, kde podzemní voda proudí a je chladná. Podobné podmínky poskytují i břehy malých horských potoků. Půda je mokrá až zbahnělá, vlivem dobrého zásobení vodou silně oglejená. V rámci svazu Calthion palustris představuje Chaerophyllo-Calthetum jeden z nejvlhčích článků hydrologické řady. Mnoho porostů navazuje na olšiny, které poskytují mírný zástin. Reakce vody a půdy je neutrální až kyselá (Balátová-Tuláčková 1985d, 2000a, Krahulec et al. 1997).

Orig. (Balátová-Tuláčková 1985d): Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris ass. nova

Syn.: Groupement à Chaerophyllum cicutaria et Caltha palustris Buttler et al. 1983 (§ 3c), Chaerophyllo hirsuti-Crepidetum paludosae Balátová-Tuláčková in Balátová-Tuláčková et Venanzoni 1990

Diagnostické druhy: Caltha palustris, Cardamine amara subsp. amara, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium rivulare, Crepis paludosa, Myosotis palustris agg.

Konstantní druhy: Alchemilla vulgaris s. l., Angelica sylvestris, Caltha palustris, Cardamine amara subsp. amara, Carex nigra, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium rivulare, Crepis paludosa, Festuca rubra agg., Galium palustre agg., Juncus effusus, Myosotis palustris agg., Ranunculus acris, Rumex acetosa, Scirpus sylvaticus

Dominantní druhy: Caltha palustris, Cardamine amara subsp. amara, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium rivulare, Crepis paludosa, Scirpus sylvaticus; Calliergonella cuspidata, Plagiomnium affine s. l., Rhytidiadelphus squarrosus

Formální definice: skup. Caltha palustris AND skup. Cardamine *amara NOT Carex paniculata pokr. > 25 % NOT Cirsium heterophyllum pokr. > 50 % NOT Cirsium oleraceum pokr. > 50 % NOT Filipendula ulmaria pokr. > 50 % NOT Scirpus sylvaticus pokr. > 50 %

Zdroj: Hájková P. & Hájek M. (2007): TDF06 Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris Balátová-Tuláčková 1985. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 259-262.