Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEA01
Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950
Druhově chudé subalpínské smilkové trávníky

Festuco supinae-Nardetum strictae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Jde o společenstvo nízkých trav, a to jak trsnatých, jako je smilka tuhá (Nardus stricta), tak výběžkatých, jako je metlička křivolaká (Avenella flexuosa). V porostech se uplatňují nízké, mírně až silně acidofilní byliny, zejména druhy smrkových lesů, např. Homogyne alpina, Trientalis europaea a Vaccinium myrtillus. Porosty nebývají druhově příliš bohaté: obsahují zpravidla jen 10–20 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro nebývá pravidelně vyvinuto a jeho pokryvnost závisí na množství nahromaděné stařiny. V sečených porostech bývají v mechovém patře běžně zastoupeny acidofilní druhy, jako je Pleurozium schreberi a Rhytidiadelphus squarrosus, v porostech s vyšším zastoupením keříčků se častěji vyskytuje Ptilidium ciliare a druhy rodu Lophozia.

Festuco supinae-Nardetum se vyskytuje většinou na druhotných lučních enklávách montánního a supramontánního stupně, a to na místech, která jsou relativně více ochuzována o živiny, jako jsou horní části enkláv nebo konvexní tvary reliéfu. Velmi vzácně se toto společenstvo vyskytuje i nad hranicí lesa v mozaice s klečovými porosty. Půdy jsou většinou podzoly, silně kamenité, výrazně nenasycené bázemi, s pH 4–5.

Nomen inversum propositum

Orig. (Šmarda 1950): Asociace: Nardus stricta-Festuca supina

Syn.: Nardus stricta-Lycopodium alpinum Gesellschaft Preising 1953, Lycopodio alpini-Nardetum Preising ex Oberdorfer 1957, Solidagini-Nardetum Krahulec in Krahulec et al. 1997

Diagnostické druhy: Avenella flexuosa, Calamagrostis villosa, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Hypochaeris uniflora, Nardus stricta, Potentilla aurea, Pulsatilla alpina subsp. austriaca, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Ptilidium ciliare

Konstantní druhy: Anthoxanthum odoratum s. l. (převážně A. alpinum), Avenella flexuosa, Bistorta major, Calamagrostis villosa, Hieracium alpinum agg., Homogyne alpina, Luzula campestris agg., Nardus stricta, Potentilla erecta, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus; Pleurozium schreberi

Dominantní druhy: Avenella flexuosa, Nardus stricta

Formální definice: Nardus stricta pokr. > 25 % AND skup. Trientalis europaea NOT skup. Festuca supina NOT skup. Ligusticum mutellina NOT skup. Potentilla aurea

Zdroj: Krahulec F. (2007): TEA01 Festuco supinae-Nardetum strictae Šmarda 1950. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 284-286.