Pracovní skupina pro výzkum vegetace

Ústav botaniky a zoologie | Přírodovědecká fakulta | Masarykova univerzita

Vegetace České republiky

Asociace TEA02
Thesio alpini-Nardetum strictae Jeník et al. 1980
Druhově bohaté subalpínské smilkové trávníky

Thesio alpini-Nardetum strictae

Foto na botanickafotogalerie.cz

Thesio-Nardetum je druhově bohaté společenstvo nízkých trav s dominantní smilkou tuhou (Nardus stricta) nebo metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a zastoupením většího množství květnatých druhů bylin. Na živinami bohatších místech jsou porosty vyšší, se zastoupením vzrůstavějších druhů trav (např. Agrostis capillaris, Festuca rubra agg. a Poa chaixii) i bylin (např. Bistorta major, Ranunculus platanifolius a Silene vulgaris). V porostech se vyskytuje zpravidla 20–30 druhů cévnatých rostlin. Bylinné patro má zpravidla 15–35 druhů cévnatých rostlin na ploše 16–25 m². Mechové patro bývá přítomno jen někdy, častěji se vyskytuje pouze Pleurozium schreberi.

Přirozená stanoviště tohoto společenstva leží v obvodu karů Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku, kde jsou přirozeně obohacována nafoukávaným prachem a prachovými částicemi přítomnými ve sněhu. Sekundární porosty jsou vázány na živinami obohacované části lučních enkláv v oblasti kolem horní hranice lesa nebo v supramontánním stupni. Jde většinou o mělké terénní sníženiny ovlivněné soliflukcí nebo o části luk, které byly dříve mírně přihnojovány. Půdy jsou většinou kamenité a bohatší živinami než u předchozí asociace.

Orig. (Jeník et al. 1980): Thesio alpini-Nardetum associatio nova (Nardus stricta)

Diagnostické druhy: Anemone narcissiflora, Arnica montana, Avenella flexuosa, Bistorta major, Campanula bohemica, Cardaminopsis halleri, Carex pilulifera, Crepis conyzifolia, Dactylorhiza maculata s. l. (převážně D. fuchsii), Festuca supina, Galium saxatile, Gentiana asclepiadea, Geum montanum, Gymnadenia conopsea, Hieracium prenanthoides, Hypochaeris uniflora, Ligusticum mutellina, Nardus stricta, Phleum rhaeticum, Phyteuma spicatum, Poa chaixii, Potentilla aurea, Pseudorchis albida, Pulsatilla alpina subsp. austriaca, Ranunculus platanifolius, Rhinanthus pulcher, Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Thesium alpinum, Viola lutea subsp. sudetica; Lophozia barbata

Konstantní druhy: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum s. l. (převážně A. alpinum), Avenella flexuosa, Bistorta major, Campanula bohemica, Carex pilulifera, Crepis conyzifolia, Festuca rubra agg., Hypericum maculatum, Luzula campestris agg., L. luzuloides, Nardus stricta, Poa chaixii, Potentilla aurea, P. erecta, Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Vaccinium myrtillus

Dominantní druhy: Avenella flexuosa, Nardus stricta

Formální definice: (Avenella flexuosa pokr. > 25 % OR Nardus stricta pokr. > 25 %) AND (skup. Ligusticum mutellina OR skup. Potentilla aurea) NOT skup. Geranium sylvaticum

Zdroj: Krahulec F. (2007): TEA02 Thesio alpini-Nardetum strictae Jeník et al. 1980. In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, pp. 286-288.